$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[Bug&安全&补丁] 解决问题sprintf() [function.sprintf]: Too few arguments

本帖最后由 逸乐吱声 于 2013-2-18 17:22 编辑
# w0 N& a$ M3 t0 @; `+ f2 w' _* s' l$ B
Discuz [function.sprintf]: Too few arguments 错误1 z6 V: d9 \. y+ c8 s4 S2 w
9 S3 @' |6 x8 P& ]3 q( D1 q! `8 t

0 m, h8 W7 t: Z今天一个客户反映论坛中一篇帖子打不开,其它帖子正常。/ Q  v: L# L& J! }7 D7 g1 A
我打开看了下,详细错误信息是:) T3 A4 G9 Z" A

7 N6 O, @; i. `; b. }
 1. PHP Warning:  sprintf() [<a href='function.sprintf'>function.sprintf</a>]: Too few arguments in E:\wwwroot\bbs\include\discuzcode.func.php on line 369
复制代码
  b5 |8 o$ n  D! q

# k9 b9 p8 a; `4 b# [求助了下百度,谷哥,很多都是英文帖子,也看懂了一点,但还是没有头绪。( U* _7 R# ]9 m3 L8 Y
3 F1 D4 N& U+ y7 l  ]! s& Z于是找到文件中错误代码的位置:0 [4 n" V* K- O1 J$ H1 L
% L3 }1 ?( c; y4 t, P( l: V# M. n4 w* |' O1 s* p# {# t
 1.      function bbcodeurl($url, $tags) {
 2.             if(!preg_match("/<.+?>/s", $url)) {
 3.                     if(!in_array(strtolower(substr($url, 0, 6)), array('http:/', 'https:', 'ftp://', 'rtsp:/', 'mms://'))) {
 4.                             $url = 'http://'.$url;
 5.                     }
 6.                     //这一行错误
 7.                     return str_replace(array('submit', 'logging.php'), array('', ''), sprintf($tags, $url, addslashes($url)));
 8.             } else {
 9.                     return ' '.$url;
 10.             }
 11.     }
复制代码
7 e8 O/ Q3 c! n. B( H- S
) h( ?9 u$ i1 L
查了下php手册,sprintf并没有很特殊的要求,只有字符串中的%要与参数一一对应。另外又想,既然其它帖子没. G) x) Q( [! h' \6 j( O- U
问题,只有这一篇,肯定跟帖子内容也有关系的。于是把相关的帖子导出来,并不多,看了下,果然帖子中有如
+ J. j' v8 K* k" }1 r; G下一个图片地址:! C% w  J" B) s8 h6 H  X

7 m8 s' [2 ?! T
 1. http://2012.zhenai.com/userfiles/images/%E5%B7%85%E5%B3%B0.jpg
复制代码
$ ]( H5 `: @0 k
( u0 i6 W$ j4 n- A
看来问题在这里了。肯定是这个网址中的%没有编码就被传入到sprintf中了。调用到bbcodeurl函数的有几个地方9 ?9 q! P$ J  i+ ^/ O
,在 discuzcode 这个主函数里有几处
1 T8 C8 K+ _/ a8 C) t' Q  Z. j, P9 E. n( J  K, ^% u% S" x
 1.              if(!$bbcodeoff) {
 2.                     if($parsetype != 1 && strpos($msglower, '[swf]') !== FALSE) {
 3.                             $message = preg_replace("/\[swf\]\s*([^\[\<\r\n]+?)\s*\[\/swf\]/ies",
 4.     "bbcodeurl('\\1', ' <img src=\"images/attachicons/flash.gif\" align=\"absmiddle\" alt=\"\" /> <a
 5.     href=\"%s\" target=\"_blank\">Flash: %s</a> ')", $message);
 6.                     }
 7.                     if(strpos($msglower, '[/img]') !== FALSE) {
 8.                             $message = preg_replace(array(
 9.                                     "/\[img\]\s*([^\[\<\r\n]+?)\s*\[\/img\]/ies",
 10.                                     "/\[img=(\d{1,4})[x|\,](\d{1,4})\]\s*([^\[\<\r\n]+?)\s*\[\/img\]/ies"
 11.                             ), $allowimgcode ? array(
 12.                                     "bbcodeurl('\\1', '<img src=\"%s\" onload=\"thumbImg(this)\" alt=\"\" />')",
 13.                                     "parseimg('\\1', '\\2', '\\3')"
 14.                             ) : array(
 15.                                     "bbcodeurl('\\1', '<a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a>')",
 16.                                     "bbcodeurl('\\3', '<a href=\"%s\" target=\"_blank\">%s</a>')"
 17.                             ), $message);
 18.                     }
 19.             }
复制代码

! c% J3 O$ G" R
9 G# [! R  S& z" m( G另外,这里也调用到了 parseimg函数, parseimg又调用了bbcodeurl, a: }8 `: Q% F6 S/ O+ |8 q, d  A
- }6 w" N, y1 k4 o6 n; F
 1.     function parseimg($width, $height, $src) {
 2.             return bbcodeurl($src, '<img'.($width > 0 ? " width=\"$width\"" : '').($height > 0 ? "
 3.     height=\"$height\"" : '')." src=\"$src\" border=\"0\" alt=\"\" />");
 4.     }
复制代码
: E) j5 }1 b2 a
4 _* V0 D% f+ i* j
看来问题就在这里了,这里直接把url替换进img标签中,又把整个标签传给 bbcodeurl,url中的%没有被编码。于是加了个replace
( o. E. V" K1 q% D7 N
view sourceprint?5 I$ ?$ y9 W, B7 f/ }$ Y# o" F0 S! e/ k% a/ Q3 M$ F9 e
 1. function parseimg($width, $height, $src) {    return bbcodeurl($src, str_replace('%','%%','<img'.($width > 0 ? " width=\"$width\"" : '').($height > 0 ? " height=\"$height\"" : '')." src=\"$src\" border=\"0\" alt=\"\" />"));}
复制代码

7 J( V' A4 i8 n3 I+ ^0 l' B- B$ X, J) F4 c: e0 V  C3 j$ b* H
上传覆盖旧文件,问题成功解决。6 k/ _9 g" M' |+ Y3 K% P' i4 [8 u: b; S# [" v. x* k

; W: m: R5 O" y1 ~- @7 }1 i参考:http://www.shirne.com/?cid=17&id=157- f! Q0 \  t- m. y9 Q) B

美国VPS、域名代购:http://tu8l.taobao.com

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全