$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
分享五种方法实现Linux下的批量重命名文件

Linux批量重命名文件会涉及到改变一个字母、改变一些相连字母、改变某些位置的字母、在最前面加上某些字母、或者改变字母的大小写。完成这里五个方法基本上就会解决了Linux批量重命名的工作。

1、我想把它们的名字的第一个1个字母变为"q",其它的不变- r+ ], r  j$ d, J3 i
- y. C, M" d9 V7 S$ R8 E7 K% @) f
[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/^./q/'`; done

或者写个脚本,显得更加清晰:
, _" `/ X7 i/ Z- ^* C

  • for file in `ls`  
  • do  
  • 2 ~& g+ C; Q; J% C6 ?! V
    newfile =`echo $i | sed 's/^./q/'`  
  •  mv $file $newfile  
  • done

; o: ?# F8 A0 f5 C1 N
/ d% J5 m* S+ v, `1 m
2、修改前面5个字母为zhaozh
, m8 J, X8 K2 I" w# h6 b( C+ [+ ]' o: H9 c3 W4 P4 {. ?
[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/^...../zhaozh/'`; done
5 F& j/ \5 t' D1 w1 `* h. j1 |) I
3、修改后面5个字母为snail6 N! T8 [/ Z/ U) w2 g

7 _6 k& k9 u4 H- C7 Q* D9 l[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/.....$/snail/'`; done5 L/ A3 A- M/ H9 L! u* J

9 G% D2 b% C- Q+ B) H4、在前面添加 _hoho_
0 r3 V( }5 S+ l2 s% v4 K2 i. A/ p: f
[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo "_hoho_"$i`; done
. z- v' m$ m  j; o4 y- T! I" Y5 X' T6 y
5、所有的小写字母变大写字母
0 `5 g4 b8 t1 z3 w: m
) j4 Q4 e7 v1 m6 I[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | tr a-z A-Z`; done

上面是五中完成有关Linux批量重命名方法。

4 z7 P) j, V, i7 O  b3 T  r' f' ?

参考:

http://os.51cto.com/art/201003/187673.htm

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全