$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
分享五种方法实现Linux下的批量重命名文件

Linux批量重命名文件会涉及到改变一个字母、改变一些相连字母、改变某些位置的字母、在最前面加上某些字母、或者改变字母的大小写。完成这里五个方法基本上就会解决了Linux批量重命名的工作。

1、我想把它们的名字的第一个1个字母变为"q",其它的不变
3 M* ]; q0 `: n! t6 D
" l0 t. j& p3 v& O2 B[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/^./q/'`; done

或者写个脚本,显得更加清晰:4 u( k" O: o) w- E

  • for file in `ls`  
  • do  
  • ' e6 k1 j8 d1 `. z
    newfile =`echo $i | sed 's/^./q/'`  
  •  mv $file $newfile  
  • done


+ N; U+ q8 Y4 {6 s: N! l0 b' v& A8 @% X9 H) m1 d
2、修改前面5个字母为zhaozh
4 b5 q! A1 u+ ]1 f2 \- t  K( w" K4 V4 e3 u/ ]1 U% V
[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/^...../zhaozh/'`; done
! N. t7 p1 C1 o$ ?3 t0 F( H9 p/ N. |( h6 O# G( l0 f
3、修改后面5个字母为snail8 g+ b0 m( U; b  U

- ^5 q2 G2 j, B* n5 I5 ]" r7 v# Z[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/.....$/snail/'`; done! _! a* r8 S' k

3 w- h+ Z$ [) ]5 J4、在前面添加 _hoho_
6 e6 e: u' |8 M4 f2 z9 J* s$ A8 N: B" K. q
[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo "_hoho_"$i`; done1 a, h& Z4 ~6 S" h
& J. H* c4 d% F  ^1 T& S' @: S
5、所有的小写字母变大写字母
9 X6 c/ @+ ^3 Y2 C
* Z' @. I' w; |  ][root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | tr a-z A-Z`; done

上面是五中完成有关Linux批量重命名方法。

6 q! ?# s% @7 r1 A

参考:

http://os.51cto.com/art/201003/187673.htm

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全