$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[PHP 语言] 知识扫盲:php语言中SERVER_NAME与HTTP_HOST的用法区别

php中HTTP_HOST和SERVER_NAME的用法区别:
1 \7 U7 l  v& \5 f% U这两个通常是可以通用的,但还是有一些小的区别., s6 x& e2 E; q) _/ v+ O) k
PHP中的SERVER预保留变量中HTTP_HOST 和 SERVER_NAME经常是一样的,原因是服务器使用的是默认的端口80,8 k7 Y9 Q! k& v. k# s1 L
HTTP_HOST将省略不显示,而HTTP服务的默认端口就是80,所以大多数情况下,HTTP_HOST都没有显示这个端口号。- r' T+ I8 Z+ H8 J, q' M  ~
* G7 w. |3 A- b
而如果使用的是ssl链接,那么端口号将被显示出来。
  n7 ^! s8 m" h5 `如果你的程序中有设定端口的功能,则可以考虑使用SERVER_NAME
" K, R- [$ Q" m; w: W否则,建议使用HTTP_HOST; z% S0 X# h  r8 L; ]) N* d6 s6 b

* m2 [8 t) M& Z6 L& L8 V/ ^9 E很经典的语句:
4 R' k$ G7 Q, `$server_name = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']) : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv("SERVER_NAME"));
% g2 B3 @, m/ ^) L4 Y' n9 _所以HTTP_HOST = SERVER_NAME:SERVER_PORT
" }2 p$ E2 F! R6 ^0 z4 ~1 v( E8 a7 z. S
参考:http://www.itwis.com/html/php/phpteach/20091107/6850.html

不错哦!!!- ]. M* x2 T6 n
6 Y" [& X6 ?9 h8 E
2 N# p4 b1 `  N" P( [
" d" G8 r7 i5 A0 v% ^

/ H) h, x2 f% G  f* i) @% U' e; x" O1 `' p5 [& T  g1 i1 E# ~3 [

1 g/ U3 [9 Q! z( E4 O7 F+ @4 e8 B# @9 L7 V6 Z8 [

& V1 ~7 c% U5 S5 Z' I# [
5 J2 V' x* @( ~% e7 D4 R" F7 x2 k

) ]' ^5 Y# n8 P" j1 h
7 E) P& m5 _- T1 r. g- |& i( L$ Mmaiwenping.org  买本科文凭
1

评分人数

TOP

说的不错!
" \/ k2 t$ m: o5 A$ R9 v4 I' p( h; p' ?0 O+ n" h
7 K5 ^; v! }( O' G: U) M" ?' ?
. Y# ^" L% O$ v6 q9 H' s
% d( s+ s6 O% w6 ~: ^( G! Z

/ w( ~* z6 n% v& ^5 A
/ m5 P3 _8 `0 y4 q, ]- M' a1 |5 `
5 `1 W+ k) V9 f% R7 X
7 n  y" [( }3 ^; b- d4 n$ d7 G5 q8 X% g2 D  [$ h  l
0 |" o) f1 ~+ V
" V, t0 p; P! D" X9 Q6 ^
' p/ ?1 M+ r0 k& O, D+ h/ u
byelu.com

美国VPS、域名代购:http://tu8l.taobao.com

TOP

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全