$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[PHP 语言] 知识扫盲:php语言中SERVER_NAME与HTTP_HOST的用法区别

php中HTTP_HOST和SERVER_NAME的用法区别:& V. f- K. f$ e/ O% O0 X
这两个通常是可以通用的,但还是有一些小的区别., u. [$ E, @8 D0 G8 w# t  ~( t
PHP中的SERVER预保留变量中HTTP_HOST 和 SERVER_NAME经常是一样的,原因是服务器使用的是默认的端口80," Q- l4 x! [$ z& z6 c; x% z' P- U* ~
HTTP_HOST将省略不显示,而HTTP服务的默认端口就是80,所以大多数情况下,HTTP_HOST都没有显示这个端口号。. n. n/ L* \% P
3 e& {9 s. U; H# `
而如果使用的是ssl链接,那么端口号将被显示出来。) O. S: b9 H$ ^' a, B: Z4 G
如果你的程序中有设定端口的功能,则可以考虑使用SERVER_NAME$ T9 V. b5 Z# _" j4 z; S9 O
否则,建议使用HTTP_HOST; f! x( k. N" H9 e+ X
, o. P; i! |& O# n" }, H  m8 @
很经典的语句:
) q; X6 x+ J2 ]) s' E! d$server_name = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']) : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv("SERVER_NAME"));6 B) L# F' L' y+ z/ M( S9 c! `/ g
所以HTTP_HOST = SERVER_NAME:SERVER_PORT ! _! O* x: k3 Q: y
, Y' Q, {+ A) U8 T) h% z
参考:http://www.itwis.com/html/php/phpteach/20091107/6850.html

不错哦!!!
, E# A2 ~" j) E0 G
# q$ F9 K9 h3 n9 A% G; f
: z* V5 r+ ^. O3 q
9 y# j( P  _0 _: b% J0 \* S8 A/ a4 f# a7 e: q8 n+ z4 y, c

5 a7 ~% t# X5 Z, I' A% p" Y  @  ^4 c8 t* C5 E. C4 E  ]
% u) N( e+ D; P) P2 e; M
# E9 p0 U8 K1 z3 E' S
3 y; M7 l+ K9 d8 [! {- \

1 ?! [2 N* O+ o9 o# W, C  m
* B8 p, k. q" ?, Z5 t: M- Y5 A) Q2 G+ D3 y
maiwenping.org  买本科文凭
1

评分人数

TOP

说的不错!( ]8 L5 Y: E) ]" }. n. {& P) I5 q  N
$ m7 g6 [" D  r' m" x1 W/ ~& k

$ W; m0 |: x6 H4 V; G5 S
$ ?3 x4 i9 T) z7 P+ Q$ n
8 V( _7 L7 g. L/ t, s, R- L
$ T( \7 }. L, N8 U0 Y
7 ]" T9 o; e5 [
' \9 B7 j% @& U  m! H
7 Q0 M# ?& k- U; `! Y- z
6 h. ]. z6 o7 S4 ^- s2 @' \2 P% X: I3 U
; m3 m; X, S; g& }. N# W5 _' k
. C1 a  p& Q  W' V8 c5 G" k4 Z
byelu.com

TOP

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全