$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[PHP 语言] 知识扫盲:php语言中SERVER_NAME与HTTP_HOST的用法区别

php中HTTP_HOST和SERVER_NAME的用法区别:
1 N  B7 I5 c: [& k4 {. \这两个通常是可以通用的,但还是有一些小的区别.
9 e. E( X" n5 Z* e6 LPHP中的SERVER预保留变量中HTTP_HOST 和 SERVER_NAME经常是一样的,原因是服务器使用的是默认的端口80,0 w- X3 o( V( {* \7 \, [
HTTP_HOST将省略不显示,而HTTP服务的默认端口就是80,所以大多数情况下,HTTP_HOST都没有显示这个端口号。5 G$ V& Z( k: i

* S( y. e3 k8 Z而如果使用的是ssl链接,那么端口号将被显示出来。
- l/ q8 N5 ~# M; C$ |: ^如果你的程序中有设定端口的功能,则可以考虑使用SERVER_NAME
" I+ Y" v2 e. j. S4 w! ~否则,建议使用HTTP_HOST
3 n) Y# L) _/ j) T
4 O, R+ Q+ O0 U3 l  o6 z) d很经典的语句:3 q) x$ f  H$ C9 c* `+ L0 ~
$server_name = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']) : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv("SERVER_NAME"));+ O5 U6 p% S7 N3 u
所以HTTP_HOST = SERVER_NAME:SERVER_PORT
6 }5 m+ s. x$ S1 j) ^7 P4 M) |
9 }9 q' ~% ?2 R参考:http://www.itwis.com/html/php/phpteach/20091107/6850.html

不错哦!!!
9 |$ L! E2 V# F. P& M8 h4 F' a0 O/ _3 m9 @

9 ^- s. S3 g4 l# ~% f: L/ H
# {  `+ R3 |4 q- E6 v0 I/ c
. g& B2 l# I5 [: R# ~: I! L) Y
, `7 g0 F  T2 E  t
2 ~% g: E# }) B. e6 R
' T8 p# C, W! G" {3 M( ?' I' Z  Y
% E8 l( `1 W- P" K: b

  A9 w! c3 l3 O: w
' X) k- U. `$ E: W5 i  ?: z" ]8 V
- a6 M  G2 B& `1 `. h- `maiwenping.org  买本科文凭
1

评分人数

TOP

说的不错!
9 h& o5 Z! ^; V$ X$ A8 p; h4 B& ^, C- f) R- @4 K1 T6 Z: ?

. N2 W! ?1 r) z- j& b- _
7 f. T9 Y. J! a- {
2 n1 k: H# V0 b1 E* p, N3 O
5 U% i3 w7 H! Z* {1 R, r2 O* J" n9 _+ w. h$ p
) H  `- {. [8 [: ]$ G
9 O! N  A  D( E# ]; c, j. y
/ B$ c. i+ k9 w! B5 L, Z) ?* D1 v
, u5 h& d: M3 Y" `
" T* w) V1 k. |; v8 V

! x8 U8 D/ U& n6 U, L9 b5 M' d2 pbyelu.com
TOP

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全