$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[软件下载] 分享一下自己整理的腾讯QQ软件不同历史版本的下载地址

本帖最后由 jim9 于 2013-4-19 20:57 编辑 ' e. E0 f6 w$ ]; i, v) O0 k+ u

6 _3 a" `( J$ f( Z* s2 @/ @/ G  yQQ 2011全新体验软件更新方式更便捷,QQ让你不再错过任何精彩闲暇间本想给朋友发个“抖动”来乐一乐,结果对方使用的版本不支持,顿时感觉到有些扫兴。使用好友印象、炫彩字、魔法表情等等都有这样的困扰,感觉QQ在线生活失去了许多色彩。
" f7 b9 |# d2 s% [5 tQQ2011Beta4推出的QQ软件更新优化让您的QQ在线生活恢复色彩:将软件更新方式设置为“自动更新”后,系统将自动保持QQ软件版本最新,不再错过任何新功能,QQ互动无壁垒;设置为推荐/手动方式,根据您的需要进行升级,步骤简化易操作;如此省心、贴心的QQ软件更新服务,快快推荐给您的朋友吧!
+ U: @4 Y8 N9 d& B0 z  e' z9 x7 Y  p+ l/ b9 u% E/ i
http://im.qq.com/
& P* h( R0 d3 ?. E. l0 `. [, F% k  m) _7 X0 f: n
2013系列:

http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta2/8056/QQ2013Beta2.exe   QQ2013 Beta2 | 53.3M  更新日期 2013/04/15

, K* f9 L0 P2 p1 E9 z+ ?

: r. L* B# f& Y# a+ q& x# r
+ k6 o- H$ o8 b+ ~# ]2012:
1 T2 ~1 F& o- w8 j% y" d) W9 U& `  c; t8 Y; y2 n
2011系列:0 k) Z) ^$ m# f) N# l2 h* B; E# ?
: E7 n! A6 |' P& ?1 q
http://im.qq.com/qq/2011/beta4/  http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta4.exe QQ2011 Beta4! n% d: Y0 B9 E
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3(Qplus)_2398.exe QQ2011 Beta3(Q+测试版)5 D; \, }8 q+ N1 Y9 Q
http://exp.qq.com/* ]  v& y, y. G1 o: a8 z
http://im.qq.com/qq/2011/beta3/ http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3.exe  QQ2011 Beta3 文件大小:42M
  L' i1 @$ A/ M, P% @5 z& ihttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta2.exe QQ2011 Beta2 " b( h& a9 k# Z6 A
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta1.exe QQ2011 Beta1
8 z' r5 |$ F6 Q+ @3 V* [http://im.qq.com/qq/2010/beta/ QQ2010 Beta 版3 z2 x8 J$ N3 C1 X4 a# k% P% W

1 u8 O" W, ]$ i- q" `( G2010系列:
! u$ G4 Y9 r2 T6 [4 `* vhttp://im.qq.com/qq/2010/standard_sp3/ 文件大小:34.2M 发布日期:2010-12-7
6 X# O  X1 N2 B- i  O5 x) H/ X) phttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP3.1.exe( r) M0 j+ Z" M
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp2/ 文件大小:35.4M 发布日期:2010-10-21
! c/ _% ^& G2 ?- ?1 jhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP2.2.exe
. n8 y* K9 Y; J/ X+ ~2 Thttp://im.qq.com/qq/2010/standard_sp1/ 文件大小:35.2M 发布日期:2010-07-26
6 v1 e3 }8 U; ^) phttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP1.exe0 C$ N4 X/ Y1 Q( k) u
http://im.qq.com/qq/2010/standard/ 文件大小:32.5M 发布日期:2010-06-11  |, w. y4 ~6 ~$ L: [8 Q
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010.exe
1 J. g1 I4 ^) t  n8 Yhttp://im.qq.com/qq/2010/beta/intro.shtml
' v) f4 K  d4 a0 s! G2 `  c
2 }6 j. @2 @4 n1 w3 y8 S8 s4 X2009系列:
+ l5 h* n3 M1 o2 H' Xhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp6/ QQ2009 正式版 SP6+ f( v+ [% y& K; e8 x
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp5/ QQ 2009 正式版 SP5
3 n# p) k1 z" v5 Hhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp4/ QQ2009 正式版 SP4
$ F  m7 ]* R+ w" L3 ?3 u4 @0 Ohttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp3/ QQ2009 正式版 SP3
5 _# }; d$ R; S1 c" {( mhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp2/ QQ2009 正式版 SP2
% P1 ]+ q+ @8 z& p* D4 e- O+ K% @http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp1/ QQ2009 正式版 SP1
/ x1 q& k$ C1 A1 Yhttp://im.qq.com/qq/2009/standard/download.shtml QQ2009 正式版7 L# ]" Q# o& y( h4 D( `
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009/QQ2009Beta2.exe QQ2009 Beta2 ! T  B6 x: c6 m) V
http://im.qq.com/qq/2009/beta/ QQ2009 Beta版! m, V! s& X' T6 }# ?8 Y
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview4/QQ2009Preview4Build520.exe QQ2009 Preview4  X6 ^  M; r+ O  G
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build450.exe QQ2009 Preview3 Build431* Z- x7 A3 e# `: b* c  P
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build431.exe QQ2009 Preview3 Build415/ {; D! `# g2 t
http://exp.qq.com/present/QQ2009Preivew2Build118_chs.exe QQ2009Preview2(106)  ~( ^4 l2 w2 Z1 n' L: q8 Q
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/qq2009preview2_chs.exe QQ2009Preveiw25 g" f# T0 b3 k1 {8 G+ c

* Q. N! f5 _' f+ |2 O
  z5 q2 K- `  g3 }+ \http://im.qq.com/tm 7 E* j" E9 r% F

/ S2 p- h3 D2 q0 s7 j. ETM:
: o1 o4 t0 e/ _$ B, a% b" Vhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.4_chs.exe    文件大小:18.6M  发布日期:2012.04.26
8 b1 F0 T9 m% a! T' J- t& r! ohttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.3_chs.exe  + j  d0 B% Q3 d8 h/ F+ @2 f
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.2_chs.exe TM2009 Beta3.2全新特性(发表日期:2010.08.13)
4 ^/ C' |- u" m0 v. u# P( _! qTM2009 Beta3.1全新特性(发表日期:2010.05.31)
, F/ ?' ]" E$ b; U/ G4 uTM2009 Beta3.0全新特性(发表日期:2010.02.01)6 W' E3 F6 h; Q
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.3_chs.exe TM2009 Beta2.3) Y* \# H7 G- P* }, g
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.2_chs.exe TM2009 Beta2.2# h1 H! [5 r, S& Q5 {0 s7 L! ~
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.1_chs.exe TM2009 Beta2.1. [, u7 Q# o0 F- a! A7 ]
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.0_chs.exe TM2009 Beta2.0 1 g1 [' G# k4 `' ]$ c6 u8 C( m
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.3_chs.exe TM2009 Beta1.3: q$ m/ h: `( d6 ~% ~
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.2_chs.exe TM2009 Beta1.2
4 u3 o$ C/ A: ?* N$ F  c+ N: m- phttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.1_chs.exe TM2009 Beta1.1
  r6 c8 l( [3 |/ ~2 A* _! mhttp://exp.qq.com/present/download/TM2009Beta_Build759_chs.exe TM2009 Beta build759
& q+ q# {( b' G6 |  e2 \% lhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta_chs.exe  TM2009 Beta1.0 ! y. ^! r; o: }; \
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/tm2007beta1.exe TM2007 Beta1  
, d( r8 o* s* e8 Y/ ?8 L6 p% Z3 a9 Y+ J9 X; \) B# I( D
英文版:
4 G& v2 L( u  p* F; Dhttp://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview4/ Size: 14.1M; E9 `: A0 M6 U4 B  x* m( m
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview3/ Size: 12.4M" F0 E! z+ k3 y. J
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/ http://download.imqq.com/download.shtml
! z" ]/ p- e. X& T9 ~+ o. {! _% V3 o* D- e
参考: http://im.qq.com/tm/  http://qq.qzone.qq.com/  http://im.qq.com/tm/   http://tm.qzone.qq.com/

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全