$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[软件下载] 分享一下自己整理的腾讯QQ软件不同历史版本的下载地址

本帖最后由 jim9 于 2013-4-19 20:57 编辑
2 ]% x* S+ s, B2 K8 G( [+ d8 N3 O: A, q; _: B; U) [' ^( u  g# w8 C
QQ 2011全新体验软件更新方式更便捷,QQ让你不再错过任何精彩闲暇间本想给朋友发个“抖动”来乐一乐,结果对方使用的版本不支持,顿时感觉到有些扫兴。使用好友印象、炫彩字、魔法表情等等都有这样的困扰,感觉QQ在线生活失去了许多色彩。
3 v. f4 j+ M, b! N/ j6 {4 W) eQQ2011Beta4推出的QQ软件更新优化让您的QQ在线生活恢复色彩:将软件更新方式设置为“自动更新”后,系统将自动保持QQ软件版本最新,不再错过任何新功能,QQ互动无壁垒;设置为推荐/手动方式,根据您的需要进行升级,步骤简化易操作;如此省心、贴心的QQ软件更新服务,快快推荐给您的朋友吧! 5 A/ K) P+ Z2 m- ^% d: Y$ p+ N; E% d
. {* [0 D" m' Z; M+ z' I& D* J$ e
http://im.qq.com/
0 d5 W; i% a5 D5 g1 R' `) k
& P* R( }- |6 ^2013系列:

http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta2/8056/QQ2013Beta2.exe   QQ2013 Beta2 | 53.3M  更新日期 2013/04/15


3 z% {7 o$ E& j/ l  B2 @' h8 j# P/ G6 a. i. G5 _3 H+ I  @

  d+ g. I% @( J' R& S2012:# h0 R9 d# f0 D4 k

5 m7 A  f. D( t' n/ L, K2011系列:
! N3 f" s  R) J2 K" y3 x& R: v% _; v: k
http://im.qq.com/qq/2011/beta4/  http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta4.exe QQ2011 Beta4
* U+ \$ ^+ K/ I0 G( {/ X' n! S7 whttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3(Qplus)_2398.exe QQ2011 Beta3(Q+测试版)" h* H& p! X1 b% z3 f, O. i' r
http://exp.qq.com/
7 M6 ?* O; o+ whttp://im.qq.com/qq/2011/beta3/ http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3.exe  QQ2011 Beta3 文件大小:42M
5 Y2 ^" W9 [) I& |6 m1 zhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta2.exe QQ2011 Beta2
. b; h, X3 d0 f2 i9 `/ ghttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta1.exe QQ2011 Beta1, s/ r8 M4 {( ]* m+ f5 y9 ~
http://im.qq.com/qq/2010/beta/ QQ2010 Beta 版2 \! l1 |) l/ Z0 u1 i+ h2 D
/ z. V9 V5 q6 J( d5 Q) k$ u
2010系列:- |% O& H- x3 X* ~  `0 [
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp3/ 文件大小:34.2M 发布日期:2010-12-7+ Q+ t4 o( ]3 ?1 P( O
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP3.1.exe
/ V) j2 t+ U5 L4 ~" a% vhttp://im.qq.com/qq/2010/standard_sp2/ 文件大小:35.4M 发布日期:2010-10-218 B  k- Y2 B( g" E
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP2.2.exe9 A' u& |  G  o9 o4 l
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp1/ 文件大小:35.2M 发布日期:2010-07-26
$ N* b0 \9 e& o$ R" t7 Xhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP1.exe
( l. S$ b5 Y, @http://im.qq.com/qq/2010/standard/ 文件大小:32.5M 发布日期:2010-06-11
& X2 B( ]. S$ @3 Xhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010.exe
0 G3 Y  G! r1 m, z& N2 Phttp://im.qq.com/qq/2010/beta/intro.shtml0 ~& ]3 {) [1 ?1 v( S
) H7 z6 W( ^+ h! w0 H
2009系列:
! Z" d* k6 M6 v# C; K9 r( ehttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp6/ QQ2009 正式版 SP6, D$ \' @' A/ Z! b/ g+ [- w$ w; Q
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp5/ QQ 2009 正式版 SP5
) d, V, |8 V7 z2 l8 Y3 shttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp4/ QQ2009 正式版 SP4; ?! ~, r4 D; ]0 e3 e( m0 |
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp3/ QQ2009 正式版 SP31 n, U7 X/ r/ e; g, A
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp2/ QQ2009 正式版 SP2+ _3 o# K3 K: R! [8 B2 A: U
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp1/ QQ2009 正式版 SP1# B2 r+ O$ }7 v+ a- z
http://im.qq.com/qq/2009/standard/download.shtml QQ2009 正式版
" ]1 Q  W8 {% V* X" mhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009/QQ2009Beta2.exe QQ2009 Beta2
8 L3 `0 P/ t& I9 d6 b7 U5 E9 yhttp://im.qq.com/qq/2009/beta/ QQ2009 Beta版8 ?# |2 i: a) C  A+ T( e/ h6 L2 j8 d
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview4/QQ2009Preview4Build520.exe QQ2009 Preview4
6 N0 m: R* j0 B: r; k9 [http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build450.exe QQ2009 Preview3 Build4312 a; n. g$ A% @9 t
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build431.exe QQ2009 Preview3 Build415
; d1 |& r/ P; ~* f3 hhttp://exp.qq.com/present/QQ2009Preivew2Build118_chs.exe QQ2009Preview2(106)) x7 D& G/ t5 h% L7 [) G
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/qq2009preview2_chs.exe QQ2009Preveiw2
5 q9 f% w1 h( `; J; K0 C1 I/ }+ F) n( N: O1 @

- h: r) I  A, X( Q( |http://im.qq.com/tm % ~9 w/ V% e  }6 ]' c; q
# Y9 E+ U* R  {' o& x
TM:
& @, x; j5 f7 D! M' d$ I: xhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.4_chs.exe    文件大小:18.6M  发布日期:2012.04.261 g: n* w/ r% L+ D. J, o
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.3_chs.exe  3 r  w6 C" U: X1 H" @
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.2_chs.exe TM2009 Beta3.2全新特性(发表日期:2010.08.13)
  |0 A) p6 L; x# W& C4 _/ BTM2009 Beta3.1全新特性(发表日期:2010.05.31), ~4 f) T- y, m4 j
TM2009 Beta3.0全新特性(发表日期:2010.02.01)
. ^0 s$ H' @$ u0 Z, M8 ^6 z  Bhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.3_chs.exe TM2009 Beta2.36 x) l* x% S5 M- l
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.2_chs.exe TM2009 Beta2.2$ E! ~- g8 C9 v5 {
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.1_chs.exe TM2009 Beta2.1! q# g) ~: y0 M* H- B/ p4 Z
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.0_chs.exe TM2009 Beta2.0
9 B0 U$ q6 ~; Whttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.3_chs.exe TM2009 Beta1.3
& L2 O, X  m: z, xhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.2_chs.exe TM2009 Beta1.2$ q$ ]3 }9 e7 f; F
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.1_chs.exe TM2009 Beta1.12 n2 u" _' v( ]1 o
http://exp.qq.com/present/download/TM2009Beta_Build759_chs.exe TM2009 Beta build759
; @" P$ Z: M4 I/ F% o& v! n- J5 shttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta_chs.exe  TM2009 Beta1.0 , t0 K, Z: D4 j! u/ u
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/tm2007beta1.exe TM2007 Beta1  9 s. W8 Q! n" G9 _5 Z9 k+ G/ k

6 [. d: Q, }! H- w英文版:) m% s" w4 I0 d9 T% V+ p/ g
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview4/ Size: 14.1M
% P, U3 E4 t: ?0 o% fhttp://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview3/ Size: 12.4M: a8 j7 w) _( i
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/ http://download.imqq.com/download.shtml6 q. X* w" {; H/ O
& d; U! M  j, {
参考: http://im.qq.com/tm/  http://qq.qzone.qq.com/  http://im.qq.com/tm/   http://tm.qzone.qq.com/

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全