$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[软件下载] 分享一下自己整理的腾讯QQ软件不同历史版本的下载地址

本帖最后由 jim9 于 2013-4-19 20:57 编辑
1 G7 W& D& ^0 V2 k4 c* x8 C, z; _0 G/ D3 g
QQ 2011全新体验软件更新方式更便捷,QQ让你不再错过任何精彩闲暇间本想给朋友发个“抖动”来乐一乐,结果对方使用的版本不支持,顿时感觉到有些扫兴。使用好友印象、炫彩字、魔法表情等等都有这样的困扰,感觉QQ在线生活失去了许多色彩。
* H( j5 L- n8 r' e3 ?QQ2011Beta4推出的QQ软件更新优化让您的QQ在线生活恢复色彩:将软件更新方式设置为“自动更新”后,系统将自动保持QQ软件版本最新,不再错过任何新功能,QQ互动无壁垒;设置为推荐/手动方式,根据您的需要进行升级,步骤简化易操作;如此省心、贴心的QQ软件更新服务,快快推荐给您的朋友吧!
# z+ V) i/ s( n9 `$ T, P$ P+ C& n2 ^! o+ N- A1 A5 O
http://im.qq.com/
. ^+ e0 n' z$ w" r) |
2 A  ]: Z: m. S2013系列:

http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta2/8056/QQ2013Beta2.exe   QQ2013 Beta2 | 53.3M  更新日期 2013/04/15

2 {; X* p% ?3 y* n

! s0 P' t- [+ b7 r* g. w! q+ m5 c4 r+ \
2012:- e  U1 o) c) Z# H, V

# X/ E5 a- y" D# q- B2 U2011系列:' \4 y' k2 s+ b! v

; L2 h0 `- t: \http://im.qq.com/qq/2011/beta4/  http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta4.exe QQ2011 Beta4
' \' o" K% e/ Ghttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3(Qplus)_2398.exe QQ2011 Beta3(Q+测试版)4 Y# w( _& t0 D  O2 o8 r2 S
http://exp.qq.com/6 X8 b4 E  f: _
http://im.qq.com/qq/2011/beta3/ http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3.exe  QQ2011 Beta3 文件大小:42M
6 P2 b& s& n8 j. e+ O  Vhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta2.exe QQ2011 Beta2 ! ~. u0 }! J3 i% O
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta1.exe QQ2011 Beta11 s+ i- v7 r8 Q. H
http://im.qq.com/qq/2010/beta/ QQ2010 Beta 版
8 ^; z2 ^  C( q) C$ f: E" R+ U. U6 e* k1 g# D+ j2 A
2010系列:9 W5 H( f* U: x. k
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp3/ 文件大小:34.2M 发布日期:2010-12-7* R$ Z7 Q6 K$ W# b
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP3.1.exe
. ]  x0 @7 v* G: T3 |' z7 i$ ~http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp2/ 文件大小:35.4M 发布日期:2010-10-214 g4 ~( B$ v4 l: h% m- S' C4 L
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP2.2.exe: @' o& H( F: o* K
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp1/ 文件大小:35.2M 发布日期:2010-07-264 a6 R+ x! V8 d5 _) E! M, o# W
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP1.exe8 F' ?" w, x5 N5 L9 ]3 Y" K
http://im.qq.com/qq/2010/standard/ 文件大小:32.5M 发布日期:2010-06-11
! U4 z  U( u# w  ?& dhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010.exe
1 c, ]* ^8 L/ g9 n9 mhttp://im.qq.com/qq/2010/beta/intro.shtml
4 P. I: {$ d8 O( r
5 V+ r6 P' ^* E) z  V9 v; \2009系列:+ |9 {. u4 z& W) O- b2 g, I  }
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp6/ QQ2009 正式版 SP69 o6 I5 x2 \: R. \& I# A4 {
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp5/ QQ 2009 正式版 SP5
- h2 c9 R; p$ T$ ~6 H/ l/ whttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp4/ QQ2009 正式版 SP40 {7 y4 M" c% _  C3 ?
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp3/ QQ2009 正式版 SP3
) r6 {% A  ~/ Y+ ^4 i# b) i, ahttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp2/ QQ2009 正式版 SP2  V9 t% p8 D/ v6 N7 V
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp1/ QQ2009 正式版 SP16 e# z* s9 c0 K$ j- c6 B  N4 s
http://im.qq.com/qq/2009/standard/download.shtml QQ2009 正式版
! X, ?. }6 U4 L" A, a  Z% i; Y* P5 R' chttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009/QQ2009Beta2.exe QQ2009 Beta2 9 N! d. V; j  ], G% i
http://im.qq.com/qq/2009/beta/ QQ2009 Beta版$ d  ^% q  }& K, a
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview4/QQ2009Preview4Build520.exe QQ2009 Preview4. Y( D% n- i- N0 \% M
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build450.exe QQ2009 Preview3 Build431( i- U% h3 L1 Y: r6 ~7 ]) K, D
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build431.exe QQ2009 Preview3 Build415. j; I! U& l" N4 J
http://exp.qq.com/present/QQ2009Preivew2Build118_chs.exe QQ2009Preview2(106); Q1 h+ l, @( Z9 o# _% s- w' i' `
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/qq2009preview2_chs.exe QQ2009Preveiw2! _  ]7 V$ d& Y( }

/ E1 G/ w/ C: l) C* M5 A9 h# E" o
. u/ k0 i4 b$ ^# qhttp://im.qq.com/tm + p% _* w9 a5 k

) [& H. {/ F5 W8 OTM:
/ P% e3 b3 r0 Q. y3 `6 j* Shttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.4_chs.exe    文件大小:18.6M  发布日期:2012.04.26, c* ?: h! V1 K4 k# w
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.3_chs.exe  
: p! d2 n: m( ?' S6 P* z1 Mhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.2_chs.exe TM2009 Beta3.2全新特性(发表日期:2010.08.13)
0 o6 a& c% j5 P7 j" V4 A- jTM2009 Beta3.1全新特性(发表日期:2010.05.31)3 @( H. h1 M; K0 p( n
TM2009 Beta3.0全新特性(发表日期:2010.02.01)
9 x" u7 q- e# f  @# W7 n. a1 \' qhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.3_chs.exe TM2009 Beta2.3
! C- s; w- D% h- E+ ghttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.2_chs.exe TM2009 Beta2.21 G5 G( Q! S) `
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.1_chs.exe TM2009 Beta2.1
4 l  h  }$ ^+ P. v" `http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.0_chs.exe TM2009 Beta2.0
' ^" T0 j; \; U" n% k" ohttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.3_chs.exe TM2009 Beta1.3
" J( j1 J+ w0 w! J  Fhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.2_chs.exe TM2009 Beta1.2& G4 g2 E; \: ~
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.1_chs.exe TM2009 Beta1.1
0 z/ ~7 `- t# v) e/ ~$ E, G- Shttp://exp.qq.com/present/download/TM2009Beta_Build759_chs.exe TM2009 Beta build759
' L8 D: ]2 c9 B1 t# ]6 k6 ihttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta_chs.exe  TM2009 Beta1.0 : j* }( G) f' N/ f7 w. Z) t, D
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/tm2007beta1.exe TM2007 Beta1  
! d  T3 q, a; o8 V% }
$ j, j$ k2 w% A4 X英文版:3 k5 z, T) ~  R6 d# L+ V6 g/ D
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview4/ Size: 14.1M
& o/ ~6 t! |: L9 O+ V, Yhttp://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview3/ Size: 12.4M8 Z* ^6 s6 L: W
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/ http://download.imqq.com/download.shtml" d2 ?9 k* l: r1 ]6 }; ]

5 d' v. s+ d/ B  d/ [9 |参考: http://im.qq.com/tm/  http://qq.qzone.qq.com/  http://im.qq.com/tm/   http://tm.qzone.qq.com/

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全