$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[开发经验技巧分享] 整理 分享ZEN CART SQL 批量命令

本帖最后由 jim9 于 2012-8-8 15:58 编辑   B- P" U0 K% `) e+ h
, q6 T8 t+ r" H5 ?
ZEN CART 批量命令
' Q+ I- \+ t' P7 ~+ ?# ——————————————————–7 A5 I" ?! H( j8 ?' ?. [
# 功能:清空Zen Cart中文版1.3.x的演示数据" G( P# ^2 \& r1 \) g
# 提醒:请做好备份 !!!2 L% f; ?$ p% K6 [
# 使用:管理页面 -> 工具 -> 执行SQL脚本/ i2 K4 c. Z, r/ z" ?
#: Y1 A* d9 D3 Z* e: e  G
# Zen Cart 中文博客, x3 D! h. M6 J8 {% H6 ^6 H5 A
# http://zcbk.org
8 X0 W2 s5 U$ ?: Q/ U# ——————————————————–: |! \$ |1 b1 I9 z7 H
代码:
& n1 R3 X$ H4 Z4 u: G# 清空商品分类、商品、属性
$ ?' G, j+ k8 p: v% o( nTRUNCATE TABLE categories;' ]& [) h% b* [3 u- A2 `
TRUNCATE TABLE categories_description;' h" G) q7 ^; `# c) M0 A# ?
# 清空商品以及属性
: P- X4 W! {- j; D: eTRUNCATE TABLE media_clips;
% Q- a; O# ]  R; bTRUNCATE TABLE media_manager;9 G1 d2 B: ~/ E
TRUNCATE TABLE media_to_products;9 k- a, l! R- F4 Z5 j% N" [9 h' b
TRUNCATE TABLE media_types;
6 @! e9 K' o6 m& ^' z; Z6 r: |TRUNCATE TABLE music_genre;0 s8 m1 Q: d6 k) Y/ A, S7 v% w
TRUNCATE TABLE product_music_extra;- a/ }2 g$ t/ E0 [1 {1 y3 y
TRUNCATE TABLE product_types_to_category;
; k7 s. q  K& LTRUNCATE TABLE products;
3 {& l+ X9 I% b- _8 T7 a  O7 D! ~" hTRUNCATE TABLE products_attributes;
$ q% _/ u1 n& |TRUNCATE TABLE products_attributes_download;
" m1 c* K0 k" E0 `: J$ \, f! |TRUNCATE TABLE products_description;
* G' s) G& [. l) M1 oTRUNCATE TABLE products_discount_quantity;
4 o$ }* }  L- `+ x4 G* \: kTRUNCATE TABLE products_notifications;, z3 e) j* J5 r
TRUNCATE TABLE products_options;. M, |7 P3 G2 h7 n
TRUNCATE TABLE products_options_types;
0 D2 ?$ ^. S' G( |6 P8 P/ g0 E5 @TRUNCATE TABLE products_options_values;: ^2 Z8 Y* R( E" D! n1 h
TRUNCATE TABLE products_options_values_to_products_options;
: e4 J# A% D4 I' N8 s( B) `' P# UTRUNCATE TABLE products_to_categories;
- r8 t) x) f4 mTRUNCATE TABLE record_artists;. z* C# A; H* m' t, N; a2 [
TRUNCATE TABLE record_artists_info;9 q( |! J6 o/ f' h% a
TRUNCATE TABLE record_company;7 t2 x6 A* H6 Z, D$ L7 C
TRUNCATE TABLE record_company_info;* b: V! s0 n. ^
# 清空推荐商品
: ?0 @9 @  c' M2 T9 e- W+ DTRUNCATE TABLE featured;
  F1 r: [/ ]- g' M# 清空促销商品2 V7 U4 [# u) p9 H
TRUNCATE TABLE salemaker_sales;
) `# M+ Z+ g7 M4 `4 V# 清空特价商品
3 h3 c, L) b: bTRUNCATE TABLE specials;
/ ]# W1 e  h4 d) f) R# 清空团体价格% w5 P( s7 j: c* f" @* j
TRUNCATE TABLE group_pricing;
* P9 O( d; Q. A: f; L0 w# 清空厂家及资料
0 X" C3 ~0 X  L, C7 T1 iTRUNCATE TABLE manufacturers;+ Q. U: I0 T9 f6 p# m4 u6 T
TRUNCATE TABLE manufacturers_info;) v3 v; C0 Y  ?0 p# w6 J

; H1 M3 s2 K% j/ F3 Y; `# 清空客户评论
8 b8 Q8 |; \, sTRUNCATE TABLE reviews;
% L1 Z- }8 p( L+ {2 ]2 U& l# _TRUNCATE TABLE reviews_description;9 d2 H: D3 J" n9 L
# P  s- J' T& `+ \6 n
#清空前台注册用户 订单 历史订单等信息 慎用' q: R. k0 I. R7 }# m
TRUNCATE TABLE `address_book`;5 u% v7 r+ P8 f
TRUNCATE TABLE `admin_activity_log`;
- c8 v9 I1 u8 e/ O( p4 bTRUNCATE TABLE `counter`;
7 c& I) j" U9 D9 ?2 G( _TRUNCATE TABLE `counter_history`;' J5 g0 ~) [# H6 V" k* P3 m
TRUNCATE TABLE `customers`;/ y! b9 ?" `  g9 z6 R7 O4 C
TRUNCATE TABLE `customers_basket`;
" ?& C( @  E* x9 ^3 {3 X, M: XTRUNCATE TABLE `customers_info`;1 E1 Y: R" J2 _7 {; o, L5 t( ^2 l- d
TRUNCATE TABLE `orders`;% _+ |; k% j4 }
TRUNCATE TABLE `orders_products`;( x% g# g1 A- B
TRUNCATE TABLE `orders_status_history`;
7 K; @! v  s+ \- |; aTRUNCATE TABLE `orders_total`;( v6 ~8 `7 U& ?
TRUNCATE TABLE `paypal`;
, c5 K! e4 Q. M. F7 wTRUNCATE TABLE `paypal_payment_status_history`;
  X9 a" y9 S5 P" g; [TRUNCATE TABLE `paypal_session`;
- x  l% s5 {9 v2 N6 ]$ e! b% vupdate `products_description` set `products_viewed` = '0' WHERE `products_viewed` > '0';
) C8 R$ V  n, Dupdate `products` set `products_ordered` = '0' WHERE `products_ordered` > '0';
6 \0 J8 \6 }$ G二 批量增加各常用项数据字段. A  ~0 U6 H4 f& U; Y: x" p
  #=====================================================================$ B! z' n2 \1 s: ?  ~2 _2 c1 g
# @ 增大 Zen Cart 数据库字段
. j* p: U( h9 g #
/ _% f( S* x: {; @" W # @ 使用方法: (下面三种导入方式 任选其一 不必重复操作)/ _, c& u/ A5 h6 C+ k  [
# @ 一 复制本文件代码, 粘贴入Zen Cart 后台 --> 工具 --> SQL安装 项中 提交 或 在其的 浏览文件中 找到本文件 直接提交导入
3 b3 B- U6 S: a# @ 二 直接在 PHPMyadmin中 的 当前数据库中的 SQL项 粘贴本文件代码, 执行即可
2 J9 I0 s0 n% g # @ 三 在 PHPMyadmin  中的当前数据中 点击导入项 并导入本文件 执行即可7 ?" S  y$ L1 @5 z8 `
#
  G# [' s: I3 a! k& G # @ By KIRA
$ l; D' l2 i3 V5 p3 o- q8 R # @ QQ: 6171718
5 F' [* q& \# r, R- F; O- ?$ e# @ Email: kira@kpa7.net
: s2 h" _! Q% P) E+ B, d6 @" n# @ Blog: http://zcbk.org
$ v% F, \! Z  v2 T1 N, `$ M#=====================================================================$ X: _: H$ D; G* p8 `1 i+ Y( \
ALTER TABLE categories MODIFY categories_image varchar(255) ;. T  t# A! g( N
ALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;) g; m: B  D: i3 |5 N- D
ALTER TABLE products MODIFY products_model varchar(255) ;
( c  z( t- j: P- bALTER TABLE products MODIFY products_image varchar(255) ;: q, t% u( W/ I8 l  p) |0 m' c
ALTER TABLE products_description MODIFY products_name varchar(255) ;9 W7 e! j* J9 ~5 d3 u- c4 z6 e
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_firstname varchar(255) ;
$ `7 s8 c$ \* U. }1 c$ L& U) ^ALTER TABLE address_book MODIFY entry_lastname varchar(255) ;$ Q  ~& p& y/ ?3 ^2 M, j1 e
ALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;! z% Z" X% E' C, G% \' T0 H, z
ALTER TABLE configuration_group MODIFY configuration_group_title varchar(255) ;8 q8 I6 u+ U2 w6 e/ F
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY products_name varchar(255) ;% n/ v' i4 l# Q1 I
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY wishlist_name varchar(255) ;
( J. |. A1 R; h8 c4 R! eALTER TABLE files_uploaded MODIFY files_uploaded_name varchar(255) ;
8 ]: }/ V! x# j9 ?ALTER TABLE orders MODIFY customers_name varchar(255) ;
; \+ B- m' S: H, s  aALTER TABLE orders MODIFY customers_email_address varchar(255) ;
* ]7 B5 [' h) [; J# M) i0 OALTER TABLE orders MODIFY delivery_name varchar(255) ;
; e& A- M+ y+ v- U2 @ALTER TABLE orders MODIFY billing_name varchar(255) ;
+ `2 e4 q6 M/ W4 b) iALTER TABLE orders MODIFY cc_owner varchar(255) ;) t2 K$ e8 ^+ x5 I# D/ q/ [
ALTER TABLE orders_products MODIFY products_name varchar(255) ;
- ]: H% `$ x1 p9 SALTER TABLE orders_products MODIFY products_model varchar(255) ;  G3 l5 O3 N. e$ {" \' f/ j" R
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_street_address varchar(255) ; " L0 @# r6 c- ]/ @( |$ C
三批量变更商品部分属性
& R1 J) b1 Q  m( y& H  #==========================3 d' N. j8 p* F5 m
# @ Zen Cart 中文博客
7 n, Q1 T- g0 P# @ By KIRA. g8 N0 o4 R2 g7 B& u- \8 c. ?
# @ QQ: 6171718
. t. c3 U+ E4 s # @ Email: kira@kpa7.net
% n6 \* F% A' W  W( A9 N # @ Blog: http://zcbk.org9 r# H4 W, ]8 D- y; F# P. \
#==========================. x8 \5 V* H# {! M; E
#批量设置特价商品起始时间, 其中 0001-01-01 为 无起始时间( W% @+ M2 j$ n4 O
UPDATE specials SET specials_date_available ='0001-01-01';- X9 f" f' g  J: q2 `
#批量设置特价商品到期时间 其中 2020-12-31 为到期时间
/ ]( y# a. f* \' TUPDATE specials SET expires_date ='2020-12-31';
# {3 y. Y# c6 ^* N8 @ - v: y0 P/ O' l0 g
#批量开启特价商品$ M$ k4 s& P7 ?# i# n6 X6 I
UPDATE specials SET status ='1';
- g7 P# P0 K$ R+ f$ k& E   z. y8 V! j. M0 R; k9 i
#批量关闭特价商品( H- Z4 J/ t2 E9 L6 t: F! f8 b
UPDATE specials SET status ='0';$ r4 D4 M! S$ ?
4 z2 v( c1 E' i" N9 ]
#批量设置全站商品免运费- \. W  \/ I, G! [
UPDATE products SET product_is_always_free_shipping = '1'; 8 \3 d: E0 x+ o( x1 R5 B# Z. S
  e$ U& x- L7 I* b- o! J  D- ?
#批量更改商品添加时间 其中 2011-10-01 为添加时期
" y1 {; O& ?/ F* iUPDATE products SET products_date_added = '2011-10-01'; - ~4 l7 m8 f1 t2 P  Y4 ?0 k3 z  G

% Z, J( S8 H( b" y/ W9 W4 u, ^#批量更改商品重量 其中 500 为重量值2 W" M8 D, a/ F- H) f  p% V: g, S
UPDATE products SET products_weight = '500';
+ B+ o" O9 J/ g( W! x- ?#批量设置库存数量 其中 99 为库存数量
0 X) A" b$ v! O  X( C$ FUPDATE `products` SET `products_quantity` = '99';
% h( k5 T4 O8 G/ [
5 J* N" E5 ^& w; C#批量设置特价,其中 +11.55 指的是增加 11.55,如果是减少就是 -11.55! ?- g4 ~+ ?$ U" R/ ^2 z
UPDATE specials SET specials_new_products_price=specials_new_products_price+11.55;
7 q- y, s( q. M0 \5 r% @UPDATE products p,specials s SET p.products_price_sorter = s.specials_new_products_price WHERE p.products_id = s.products_id;- y) x! i$ }1 I7 {' e/ ]
#批量设置原价,其中 +22.66 指的是增加 22.66,如果是减少就是 -22.668 V! M1 a6 v) J% B
UPDATE `products` SET `products_price`=`products_price`+22.66;
5 P' o& ]$ B% r' e: ~( T5 ~ 3 g( `$ c0 S4 \& C+ i
#批量替换商品描述指定字符
. h) J7 f  n) W# Supdate products_description set products_description=replace(products_description,'这里输入要替换的字符','')
5 I* X4 X+ ^0 F: a4 U5 j最后再补充一个 修复 因使用批量删除导致的后台添加商品属性下拉选择空白的SQL$ b% f7 h" I. ]3 ]# q! |4 Q/ d% N
详情可以参见:" N0 z: Q( @$ d) {. L5 E4 t0 V
  #==========================
: X4 p8 }+ l" L! `' I/ [INSERT INTO `products_options_types` VALUES (0, '下拉');
1 {* R3 b, Q1 M4 G; b3 o; VINSERT INTO `products_options_types` VALUES (1, '文本');- Z/ e. o% K# t! N
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (2, '单选');$ ?8 m4 g& A6 R8 ^5 S0 h
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (3, '多选');; U1 w) |0 ?8 s4 m
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (4, '文件');
" |* D0 {- _; H9 ]2 lINSERT INTO `products_options_types` VALUES (5, '只读'); 4 M/ }( l, C( o3 ]: j" T0 [3 i( s
参考: 互联网


返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全