$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[开发经验技巧分享] 整理 分享ZEN CART SQL 批量命令

本帖最后由 jim9 于 2012-8-8 15:58 编辑
7 W% ~/ w9 N1 m$ d
* F, j+ f+ @% ~* l7 M3 ZZEN CART 批量命令6 |; J9 y1 H9 U" Q" C
# ——————————————————–: J, K' c* g& G4 l* k% I/ J& g% t# [
# 功能:清空Zen Cart中文版1.3.x的演示数据% [% N. e8 Z) M* S. p5 q, ]. M- n
# 提醒:请做好备份 !!!! ?' K, |' B1 z6 F* a% i1 R6 d
# 使用:管理页面 -> 工具 -> 执行SQL脚本8 R, I& z! D: v) W7 G
#
$ M) d0 c0 ?" \- W2 B# Zen Cart 中文博客4 @1 T! y$ D7 R6 ~% u6 c: n
# http://zcbk.org
4 q; {, N1 N) L( f- T# ——————————————————–
, o$ w% n" C8 b/ j代码:$ [# b  m: d+ @" S" n" u
# 清空商品分类、商品、属性8 d$ k1 D3 }1 f# @" i! i/ S
TRUNCATE TABLE categories;
& h9 w* X3 t2 F# Z) H1 d2 gTRUNCATE TABLE categories_description;
# ^, a( ?2 R  _- l& r# A. r. g" r# 清空商品以及属性" C0 p0 {2 r5 B# U1 h5 d" s1 o
TRUNCATE TABLE media_clips;# ]' K2 i1 P/ ?; y  @( O$ U( w6 a
TRUNCATE TABLE media_manager;
# P3 ]- b+ n% Z9 x" X1 _5 UTRUNCATE TABLE media_to_products;5 l% ]* H# |$ Q4 ~$ P9 t' b* f
TRUNCATE TABLE media_types;; l2 e3 G& S. M3 G2 V" }
TRUNCATE TABLE music_genre;
7 U: c: i( h: T. ~TRUNCATE TABLE product_music_extra;: h: M) m% h9 F8 e! K5 s& ]4 z. j
TRUNCATE TABLE product_types_to_category;
4 z: K7 |2 x% @# K3 J  N' KTRUNCATE TABLE products;
$ P' V& g! w% w2 @7 ?TRUNCATE TABLE products_attributes;( P3 u4 z9 _, f3 j0 H
TRUNCATE TABLE products_attributes_download;( X7 o0 h, @; _2 Y; L
TRUNCATE TABLE products_description;0 x$ r) v! {! j* o, S8 _
TRUNCATE TABLE products_discount_quantity;, @# s6 A3 J. w9 G  z  K9 N5 i7 S
TRUNCATE TABLE products_notifications;
7 A& O3 F7 b7 h4 v  r$ B! L, ^TRUNCATE TABLE products_options;
1 x4 B0 I- N4 oTRUNCATE TABLE products_options_types;
4 z( }5 u8 v- O* g$ KTRUNCATE TABLE products_options_values;
$ J$ ]: G! o3 h2 R* B$ mTRUNCATE TABLE products_options_values_to_products_options;
3 }7 N% E  {/ M6 _TRUNCATE TABLE products_to_categories;3 a6 w5 a) i4 q- J
TRUNCATE TABLE record_artists;
- D" ~9 B+ B& B- n+ R$ O& RTRUNCATE TABLE record_artists_info;
4 l  O  N; i7 T, |TRUNCATE TABLE record_company;
6 F$ D( k5 F7 m' J3 b* \TRUNCATE TABLE record_company_info;
! ?. V; K9 @+ ^) w# 清空推荐商品
' e! g% Q9 `7 Y4 u9 o( r. vTRUNCATE TABLE featured;
7 [5 U9 w" W$ P% p# 清空促销商品, J. v$ V8 ?' }* t! @" o) K
TRUNCATE TABLE salemaker_sales;, u, a- U& f0 x; q8 ?4 D0 f
# 清空特价商品5 g' O6 J  V, d3 |8 \. A
TRUNCATE TABLE specials;
1 ?+ K" r7 c: K, W2 x# 清空团体价格! r, X# o- @: X4 l& O0 H
TRUNCATE TABLE group_pricing;
( q& V& o' R/ C; I, `( f; G! {# 清空厂家及资料0 H5 q, a$ f* A- F
TRUNCATE TABLE manufacturers;
) B6 {) _8 k# d: |3 V" j- hTRUNCATE TABLE manufacturers_info;" g: w! l7 j- q1 i2 ?: i3 _% h
4 h3 _8 z8 Z. }" u' W% f. h
# 清空客户评论; @  P1 q: b/ g2 W0 M3 V
TRUNCATE TABLE reviews;. L" Z  R3 O% n* k$ O7 ~
TRUNCATE TABLE reviews_description;
* w6 X8 ~  O' p( C 7 N, y# A% O: F* p
#清空前台注册用户 订单 历史订单等信息 慎用
( t0 r/ T" u* Z( u# {& L% b2 ZTRUNCATE TABLE `address_book`;
6 |- |/ {: e3 v% f+ LTRUNCATE TABLE `admin_activity_log`;! A- U! n( d/ \' R
TRUNCATE TABLE `counter`;
" N% @. G6 z; F; f& WTRUNCATE TABLE `counter_history`;
6 a4 s* t/ z5 O, S% d' s, m, XTRUNCATE TABLE `customers`;
; t, s4 o, p# b; O+ H2 iTRUNCATE TABLE `customers_basket`;$ n/ d, r2 t6 h2 C5 q
TRUNCATE TABLE `customers_info`;# c% i3 F+ [1 e+ e& o/ C
TRUNCATE TABLE `orders`;
$ i" s! i& l2 o( T: L+ fTRUNCATE TABLE `orders_products`;) N  f+ j  Q. |: k6 C
TRUNCATE TABLE `orders_status_history`;) c6 l/ \. M" y  `3 j
TRUNCATE TABLE `orders_total`;
# U% U/ U  _% YTRUNCATE TABLE `paypal`;# ~6 Y8 X: H4 n/ b" s
TRUNCATE TABLE `paypal_payment_status_history`;
" B% A) f0 |% O9 N* r1 o- p  fTRUNCATE TABLE `paypal_session`;6 b9 R4 {+ ]7 B; e. c
update `products_description` set `products_viewed` = '0' WHERE `products_viewed` > '0';
8 ^& u1 G9 m- a8 U, r! Y1 mupdate `products` set `products_ordered` = '0' WHERE `products_ordered` > '0';
7 N% R+ i* ]6 g/ k( Y" [二 批量增加各常用项数据字段2 j8 x4 _# [5 f0 s0 Y1 B5 E1 L
  #=====================================================================
0 P% Y& z2 }  m& V1 q% | # @ 增大 Zen Cart 数据库字段' I7 S% d8 @. u7 ~5 B3 C7 e  G, Y
#
+ p! b" O2 b0 g( F7 w5 j # @ 使用方法: (下面三种导入方式 任选其一 不必重复操作)5 Z% o6 {  C9 ^8 ?: w
# @ 一 复制本文件代码, 粘贴入Zen Cart 后台 --> 工具 --> SQL安装 项中 提交 或 在其的 浏览文件中 找到本文件 直接提交导入 8 l6 j+ ^: h0 d) Z! V
# @ 二 直接在 PHPMyadmin中 的 当前数据库中的 SQL项 粘贴本文件代码, 执行即可
8 E& Z/ t) k% z) y' b3 F+ \4 c2 m # @ 三 在 PHPMyadmin  中的当前数据中 点击导入项 并导入本文件 执行即可, e5 F, H" ?! z5 ^# |5 ?
#& H" N' x& I0 W! Z0 f; E% \
# @ By KIRA' n0 _0 s3 b* e! T0 H. @
# @ QQ: 6171718- r& @: X$ Q: c/ n( C
# @ Email: kira@kpa7.net' v& i' x# H  d6 U* A. F. H& n: o
# @ Blog: http://zcbk.org  }- V0 F- N3 L. N9 M1 C
#=====================================================================& s+ Z/ I/ {( S# T: s
ALTER TABLE categories MODIFY categories_image varchar(255) ;
' Q2 l1 `6 f- uALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;- ?$ A: Z1 L+ Z" u5 ]$ G* N* H5 [7 {
ALTER TABLE products MODIFY products_model varchar(255) ;8 U- Y2 K( Y5 p1 W
ALTER TABLE products MODIFY products_image varchar(255) ;
6 l5 p# k0 e9 e4 s! GALTER TABLE products_description MODIFY products_name varchar(255) ;
1 l6 \8 B% C) W2 ?# h2 UALTER TABLE address_book MODIFY entry_firstname varchar(255) ;: X% e7 T0 z  E7 k2 Y: K
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_lastname varchar(255) ;
; F1 O$ ~- V9 i9 K% D/ z. LALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;7 `6 E" t- ~7 \8 W! ?6 m
ALTER TABLE configuration_group MODIFY configuration_group_title varchar(255) ;8 W! ?2 n5 G: A/ I* }2 Q
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY products_name varchar(255) ;# r) [. v  E4 J. _  _) U" z
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY wishlist_name varchar(255) ;* g5 [) H& G  p- k" D* M
ALTER TABLE files_uploaded MODIFY files_uploaded_name varchar(255) ;
& Q( D- j( i: i7 z5 K" f: ?ALTER TABLE orders MODIFY customers_name varchar(255) ;9 X: e, l; |4 h
ALTER TABLE orders MODIFY customers_email_address varchar(255) ;
4 C% v* v, m. E+ W# G& ?ALTER TABLE orders MODIFY delivery_name varchar(255) ;$ i' [! c' u; W5 W8 e8 s
ALTER TABLE orders MODIFY billing_name varchar(255) ;* ]) @0 q; w  n5 @
ALTER TABLE orders MODIFY cc_owner varchar(255) ;
9 U' W0 d5 @/ H  _ALTER TABLE orders_products MODIFY products_name varchar(255) ;- \. z) c: Y+ E
ALTER TABLE orders_products MODIFY products_model varchar(255) ;+ X( k3 L% s7 |5 n( N! X  S
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_street_address varchar(255) ;
1 \6 Y4 {- i* k2 j1 E# }三批量变更商品部分属性6 E# f) d$ X7 G+ O" J2 i
  #==========================
& }2 `) t( q& [* Y4 K9 w  \# @ Zen Cart 中文博客' t  o1 M! [9 f$ i9 ?
# @ By KIRA8 t2 o7 W; d, O
# @ QQ: 6171718
$ D( ]5 I' g4 ^0 Z6 ~ # @ Email: kira@kpa7.net
2 R$ I% w$ ^4 s  f( y) B # @ Blog: http://zcbk.org
1 B( @" X% c' z$ e% r0 u #==========================
( M( u3 t/ o' M1 z) k: c& Y/ x#批量设置特价商品起始时间, 其中 0001-01-01 为 无起始时间$ l' }7 T( I! l6 s0 y2 d
UPDATE specials SET specials_date_available ='0001-01-01';
8 Z! r; a$ Y" N#批量设置特价商品到期时间 其中 2020-12-31 为到期时间
+ H8 I/ g- K9 L% h# AUPDATE specials SET expires_date ='2020-12-31';: i# a+ _% C) x- ^# E
7 L+ ~4 |# ~) X0 ?- G$ Q
#批量开启特价商品4 d7 C  O7 l' p
UPDATE specials SET status ='1';9 ?* V6 x4 K* Y, U

6 }4 L" ^% u) g% H' I" E! _#批量关闭特价商品
  S  |  k9 l" {UPDATE specials SET status ='0';% p5 K- B+ f8 `' t# J4 ?- W

4 b) T8 s4 I+ \# X' O7 S#批量设置全站商品免运费
% A. \& g! L( R# J9 M1 {: O$ VUPDATE products SET product_is_always_free_shipping = '1';
( y, J- j3 @% s. K* T7 F. \
" Z7 c4 |- S8 v3 x0 @#批量更改商品添加时间 其中 2011-10-01 为添加时期
& [& U! }$ A+ v' Z/ P4 E2 W/ [UPDATE products SET products_date_added = '2011-10-01';
; F8 [# r# T3 T  j3 r6 t1 e! }
  u8 x6 n3 k$ y! P0 Z& |  d#批量更改商品重量 其中 500 为重量值* n% g  P3 N( I) y: u
UPDATE products SET products_weight = '500'; 6 A7 E3 W6 ~( _1 g1 Y, W
#批量设置库存数量 其中 99 为库存数量, v1 v! l  X( Z; [7 C
UPDATE `products` SET `products_quantity` = '99';
) l2 S/ ?( U( n0 r* U0 w0 {' f0 Z : d9 A" X2 l& S* ]
#批量设置特价,其中 +11.55 指的是增加 11.55,如果是减少就是 -11.55
3 q# n. s. W$ |$ W1 S! C& g' b2 `4 _UPDATE specials SET specials_new_products_price=specials_new_products_price+11.55;
/ ]4 s7 h' M( SUPDATE products p,specials s SET p.products_price_sorter = s.specials_new_products_price WHERE p.products_id = s.products_id;  R2 E) u4 v0 r
#批量设置原价,其中 +22.66 指的是增加 22.66,如果是减少就是 -22.664 Z4 r, ~$ R; [+ K$ Y) h$ z
UPDATE `products` SET `products_price`=`products_price`+22.66;+ X  }% j" M8 d( {( @5 J

2 t, w" m  b* k% U- {, z3 G#批量替换商品描述指定字符' P4 P* b8 K; {; v2 k$ _3 q
update products_description set products_description=replace(products_description,'这里输入要替换的字符','') - @+ v) D1 m6 m2 k: @* ?
最后再补充一个 修复 因使用批量删除导致的后台添加商品属性下拉选择空白的SQL/ D7 V. E9 Q" ]; L! _1 p
详情可以参见:+ H* @, V; s$ c5 a, F% k5 _% S
  #==========================
8 [! @' ~9 q) D# E9 ]2 ^INSERT INTO `products_options_types` VALUES (0, '下拉');
0 b1 J9 g8 _7 i) b5 U( Y& RINSERT INTO `products_options_types` VALUES (1, '文本');
" H+ L, M$ J& i- Q5 L0 S. N9 ]* dINSERT INTO `products_options_types` VALUES (2, '单选');# B2 d5 S7 N6 j/ g3 P% O
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (3, '多选');( n" b  h' A9 n$ }: Q2 I! O6 U
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (4, '文件');
5 N5 I) w! g$ G# I6 p) }3 JINSERT INTO `products_options_types` VALUES (5, '只读'); 8 G6 }. O' G2 ], \7 e) ^. w
参考: 互联网
返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全