$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[开发经验技巧分享] 整理 分享ZEN CART SQL 批量命令

本帖最后由 jim9 于 2012-8-8 15:58 编辑 ! ^( U& T3 Y6 ~( i, m. b3 |

9 v. W% v4 l& Z/ c9 v$ }ZEN CART 批量命令
7 c" _: _9 ]6 p# ——————————————————–5 g2 h& X. j  z$ D) P8 }
# 功能:清空Zen Cart中文版1.3.x的演示数据
* p: C, g' {# x; n7 w# 提醒:请做好备份 !!!( N, `" u: w& u7 h% a7 C1 [
# 使用:管理页面 -> 工具 -> 执行SQL脚本) l  Q' \: }, [7 H4 o9 \
#3 n( ]3 D$ g0 L* r# ?
# Zen Cart 中文博客) C6 L3 X( \, s: i
# http://zcbk.org' ~1 P8 ]/ u7 Y" G
# ——————————————————–8 e) x9 Q# \8 _1 s$ L; l
代码:
* g# }2 X) W5 Y+ T! P0 |# 清空商品分类、商品、属性
+ l& u( o; c- Q/ E4 x% S6 J1 VTRUNCATE TABLE categories;
( m  b' T' `( F- t' R& HTRUNCATE TABLE categories_description;
5 e! _8 s" k9 E1 `( ?# 清空商品以及属性
7 @* e0 l+ m! s% E' h& X& UTRUNCATE TABLE media_clips;  b  |+ j" ~  f. d* ^% r$ H
TRUNCATE TABLE media_manager;+ G- g) t; h$ Q2 c! V& ]+ h
TRUNCATE TABLE media_to_products;6 C0 n% Z; v0 G9 P4 ]
TRUNCATE TABLE media_types;
2 W! \" ^" }, B) O2 Q& h6 m8 c; h' f0 w: rTRUNCATE TABLE music_genre;% \/ K9 a! M6 G7 x
TRUNCATE TABLE product_music_extra;
8 w; H0 k( }2 j8 X! T; Q6 I9 gTRUNCATE TABLE product_types_to_category;$ j" z" c6 G. k- g: N! k) @! T% {
TRUNCATE TABLE products;
% r. \$ u. q. g% b) mTRUNCATE TABLE products_attributes;4 H% U) Q& o2 C; a* C8 e+ t- w" Q
TRUNCATE TABLE products_attributes_download;' n, V$ i8 [) L' p8 _+ U4 o5 [
TRUNCATE TABLE products_description;3 U4 @. s* w. m- D1 F1 h
TRUNCATE TABLE products_discount_quantity;0 _  J$ J, ?# d' m) c' H3 `
TRUNCATE TABLE products_notifications;* N/ Z; U$ G0 q8 m
TRUNCATE TABLE products_options;
0 w) `4 O& ]% @TRUNCATE TABLE products_options_types;! P8 K7 e- t9 z6 m
TRUNCATE TABLE products_options_values;
7 T+ i0 t+ c1 Q1 r. z1 B8 XTRUNCATE TABLE products_options_values_to_products_options;
, B  d5 j3 ~7 p- \TRUNCATE TABLE products_to_categories;
& K' h. ~+ J4 P: STRUNCATE TABLE record_artists;
; S& n" y0 G; n- }2 Q  a5 oTRUNCATE TABLE record_artists_info;4 x4 |' r1 ]4 y# e; `
TRUNCATE TABLE record_company;
& @1 I7 e8 F" H0 wTRUNCATE TABLE record_company_info;( u# p1 i% |) i, Z
# 清空推荐商品
& G% P5 e) h5 W4 `9 bTRUNCATE TABLE featured;
7 T* A, ?6 O+ ~! |: m) O) O2 \# 清空促销商品0 ~3 M" Q# W# v+ n9 k/ ~
TRUNCATE TABLE salemaker_sales;
9 a+ a( I1 B' X, Y) x: |( i6 C" W) J# 清空特价商品* v  E$ B/ x0 q# }
TRUNCATE TABLE specials;
' w4 N% P, g1 e8 ]$ l5 G# 清空团体价格4 w, R& f! O: Z  `( N
TRUNCATE TABLE group_pricing;2 [1 i0 ^1 ~3 B, H+ e9 _
# 清空厂家及资料
: I: g, s7 [; {9 _4 ETRUNCATE TABLE manufacturers;9 v1 D, r5 a' s+ t. c! v; r5 P
TRUNCATE TABLE manufacturers_info;- M. [- m0 c0 |1 k
2 W0 S& C5 f, ]' J, S9 m9 ~5 \
# 清空客户评论5 E9 i" E% l; a$ ~0 T
TRUNCATE TABLE reviews;
8 R# A: Z8 F3 TTRUNCATE TABLE reviews_description;
6 w! A, m4 x' N$ P0 M% d( t ! D+ E& t1 L* w! y- d; Z0 V
#清空前台注册用户 订单 历史订单等信息 慎用
3 {  z* u: d$ _( TTRUNCATE TABLE `address_book`;
5 B* z6 c/ @3 V; wTRUNCATE TABLE `admin_activity_log`;) T. Y- Q; X1 R
TRUNCATE TABLE `counter`;% _% e- p% e6 w- y5 x
TRUNCATE TABLE `counter_history`;% U- J3 j/ D( t7 l9 J( B9 ?1 l
TRUNCATE TABLE `customers`;
& _+ P/ P* i2 ~2 ETRUNCATE TABLE `customers_basket`;
: r4 q: y# O# @- G, k3 aTRUNCATE TABLE `customers_info`;5 h0 Y; b5 T' g5 N
TRUNCATE TABLE `orders`;5 g* {0 A% a3 n: o
TRUNCATE TABLE `orders_products`;! Y, P$ b% ?0 j! ]# O
TRUNCATE TABLE `orders_status_history`;
% _0 ]0 L5 u5 _" v( qTRUNCATE TABLE `orders_total`;7 u# c# T+ Y( Y& r9 U" B% K
TRUNCATE TABLE `paypal`;
' F4 C- Q! a' `TRUNCATE TABLE `paypal_payment_status_history`;9 a) X* @& H- s/ H, B0 ?3 o9 O
TRUNCATE TABLE `paypal_session`;5 y7 |; `+ |8 Q$ W; t
update `products_description` set `products_viewed` = '0' WHERE `products_viewed` > '0';
# R( Z; C) x9 uupdate `products` set `products_ordered` = '0' WHERE `products_ordered` > '0'; % b: b7 W# |! r" P9 W
二 批量增加各常用项数据字段
3 R& R3 j5 x& t( @% Q8 A  #=====================================================================2 d5 ]$ z* r& k
# @ 增大 Zen Cart 数据库字段  n7 e7 C7 `1 ]; f+ a  q2 ~' t
# 6 B7 \& Z7 q& a9 a5 U1 U6 D! S
# @ 使用方法: (下面三种导入方式 任选其一 不必重复操作)5 M1 T2 }5 v1 b. A) [
# @ 一 复制本文件代码, 粘贴入Zen Cart 后台 --> 工具 --> SQL安装 项中 提交 或 在其的 浏览文件中 找到本文件 直接提交导入
; F% d0 Y" p' P" ~" b. \8 \, n: V# @ 二 直接在 PHPMyadmin中 的 当前数据库中的 SQL项 粘贴本文件代码, 执行即可
" n8 a0 ?7 |4 X # @ 三 在 PHPMyadmin  中的当前数据中 点击导入项 并导入本文件 执行即可
9 M. m7 K. p1 b, c+ e1 J2 R  x9 C) v #
% O: K: }$ O/ c1 J6 e, \- f' A1 P # @ By KIRA
# ]9 r. A7 l) Y+ \( r  r; e3 ` # @ QQ: 6171718
. O6 w7 F! M7 u# o# @ Email: kira@kpa7.net  t# Q3 J( c! U! }* @6 ~  q
# @ Blog: http://zcbk.org8 \2 i* \9 n; B8 @
#=====================================================================
3 v$ ~9 `  |6 n' S" EALTER TABLE categories MODIFY categories_image varchar(255) ;
+ |. x( }2 `/ k/ w1 U: xALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;0 p3 A3 m( m6 h; H. S
ALTER TABLE products MODIFY products_model varchar(255) ;9 L: @; r, P) t, ?/ d  l2 X( _
ALTER TABLE products MODIFY products_image varchar(255) ;5 h5 X8 K: w* `9 D  k
ALTER TABLE products_description MODIFY products_name varchar(255) ;
" R. G2 _" ~! r+ L5 ~5 E- I& }# CALTER TABLE address_book MODIFY entry_firstname varchar(255) ;
' h5 n; q6 n8 W+ BALTER TABLE address_book MODIFY entry_lastname varchar(255) ;
6 @& I5 R& z  P5 ]! T  mALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;
  o# ]: ~9 _& `% v$ s- d. kALTER TABLE configuration_group MODIFY configuration_group_title varchar(255) ;
) I8 o! }1 \3 e) X( c! IALTER TABLE customers_wishlist MODIFY products_name varchar(255) ;, j. E+ e' z1 w' L- C
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY wishlist_name varchar(255) ;
# l- A1 Z  J3 w" j. p5 KALTER TABLE files_uploaded MODIFY files_uploaded_name varchar(255) ;# j" H! n; o" o0 _
ALTER TABLE orders MODIFY customers_name varchar(255) ;7 Y& V. \* J; a+ P
ALTER TABLE orders MODIFY customers_email_address varchar(255) ;
" Y2 V2 {7 b. m0 ?7 c: `& |ALTER TABLE orders MODIFY delivery_name varchar(255) ;
3 ^3 w- Y7 C- Y; P" v/ [9 VALTER TABLE orders MODIFY billing_name varchar(255) ;6 J( K. p1 O* {. ^( x: m* ~& b
ALTER TABLE orders MODIFY cc_owner varchar(255) ;
* P6 y( Y1 t2 F# v8 z( HALTER TABLE orders_products MODIFY products_name varchar(255) ;
' Q# {4 C7 }0 m8 y6 N! ?ALTER TABLE orders_products MODIFY products_model varchar(255) ;
  ~3 J/ q/ J9 s# @8 {7 HALTER TABLE address_book MODIFY entry_street_address varchar(255) ;
0 C. j0 t2 {5 b三批量变更商品部分属性
6 G; z3 g- _; M  d3 N8 c7 _  #==========================  A7 t# f, n/ V8 A: ~
# @ Zen Cart 中文博客0 K# N; E, d6 S: D# h" o
# @ By KIRA6 \1 ?1 m, r1 d4 N
# @ QQ: 6171718: ]# F# [8 o. Z; n! E; o8 i8 t
# @ Email: kira@kpa7.net, J) V+ y1 T  r1 o- c3 p! g8 H) [
# @ Blog: http://zcbk.org9 O0 M8 v' t8 k& ?4 E
#==========================
+ d! i) j9 J* U- W  t, g#批量设置特价商品起始时间, 其中 0001-01-01 为 无起始时间
3 e7 Z: L' ~! n; XUPDATE specials SET specials_date_available ='0001-01-01';! r7 b' g5 J, N) u! h! p
#批量设置特价商品到期时间 其中 2020-12-31 为到期时间0 ~, x5 i* i! N& Z5 N7 g  Z
UPDATE specials SET expires_date ='2020-12-31';/ \# I  [2 K' ?: V

% }! Q  p% k; w#批量开启特价商品
( Y% A8 \8 {" v$ nUPDATE specials SET status ='1';8 B3 [: X: B- l* \( F. ]  z: {7 K9 @

9 [4 z) l5 d+ T0 z" e! ~#批量关闭特价商品+ d/ x5 p% l- i9 S% l+ K( d0 u* |
UPDATE specials SET status ='0';
: V2 v$ v( h3 b6 ?
" `& X, A5 a8 \#批量设置全站商品免运费
, `/ }+ z9 f: M! Q( \7 D9 C( HUPDATE products SET product_is_always_free_shipping = '1';
0 S! o$ D' Z  s2 L3 ~ / S9 C0 h3 ]# k/ P; O+ D1 V
#批量更改商品添加时间 其中 2011-10-01 为添加时期
. K) A2 Q- p; \8 v, C7 Y0 @$ `$ X' {UPDATE products SET products_date_added = '2011-10-01'; 3 Y& x: w  T( ]8 J/ {6 J$ T
) N* E, U/ P7 e: Q4 V! S
#批量更改商品重量 其中 500 为重量值
1 m( `1 s/ w) W- Y8 OUPDATE products SET products_weight = '500';
; \0 n- ^0 J0 x#批量设置库存数量 其中 99 为库存数量
" O( i2 u3 Q3 w. d5 rUPDATE `products` SET `products_quantity` = '99';
' f4 \9 N: y# ]" J: T
, Y7 i/ g# R3 x3 L4 Q#批量设置特价,其中 +11.55 指的是增加 11.55,如果是减少就是 -11.55' m& K; _2 s5 M; w, `& D
UPDATE specials SET specials_new_products_price=specials_new_products_price+11.55;. U) ^$ ?, k# W1 _
UPDATE products p,specials s SET p.products_price_sorter = s.specials_new_products_price WHERE p.products_id = s.products_id;
6 L* n8 Z( G- W0 B#批量设置原价,其中 +22.66 指的是增加 22.66,如果是减少就是 -22.660 {: T. u, X8 G+ Q1 ?4 ?
UPDATE `products` SET `products_price`=`products_price`+22.66;2 z. O' t1 L1 w3 s0 o# y9 r" _
5 D" b. {# j/ w4 c( m) g' P8 w
#批量替换商品描述指定字符" t  G: T' X& ]" ~0 i  _- c; M& W
update products_description set products_description=replace(products_description,'这里输入要替换的字符','') ! s3 y; ]/ r# e2 N( a/ g& d
最后再补充一个 修复 因使用批量删除导致的后台添加商品属性下拉选择空白的SQL" u1 b! w: d3 ~# ~
详情可以参见:
9 C7 G2 j% e% S: i3 v. h  #==========================
. ]7 S. |3 d8 y3 e  RINSERT INTO `products_options_types` VALUES (0, '下拉');
8 ^7 d( h4 N/ fINSERT INTO `products_options_types` VALUES (1, '文本');# a, e8 l  o* k9 O9 Z
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (2, '单选');  n! b8 }5 r, o% t3 ]8 h  j
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (3, '多选');
; g" S2 K% A' R# b1 B7 a- d- IINSERT INTO `products_options_types` VALUES (4, '文件');. L& G* U8 X6 T4 L# S
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (5, '只读');
8 V3 N8 d! Y% U0 w# i, x参考: 互联网

美国VPS、域名代购:http://tu8l.taobao.com

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全