$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[开发经验技巧分享] 整理 分享ZEN CART SQL 批量命令

本帖最后由 jim9 于 2012-8-8 15:58 编辑 1 E' \% ]9 p/ `. }! x
+ s) r2 E. Q' X
ZEN CART 批量命令) `" P0 s9 o: d" @: ^$ a
# ——————————————————–
$ M1 ^1 I$ U" w" a7 R: k# 功能:清空Zen Cart中文版1.3.x的演示数据$ n; m) }% M% ^! V: D  j
# 提醒:请做好备份 !!!
7 x% L3 _- f+ w& Y% ?* I$ I/ Z# 使用:管理页面 -> 工具 -> 执行SQL脚本
/ ^! l' w2 Q# t" R( m1 Z8 b% v#
. t9 C/ D5 S' y  }# Zen Cart 中文博客
# F- T. o$ Z& e6 R4 K, Y# http://zcbk.org& V- X( X: O+ d. b6 Q
# ——————————————————–
" d5 Y0 g) ~  w3 h" g* }# I2 h代码:9 H0 L- |7 D  Z- Q! W4 k
# 清空商品分类、商品、属性3 h0 x" |0 U: {. ^' e5 X
TRUNCATE TABLE categories;
. n" y$ X, A# G  FTRUNCATE TABLE categories_description;7 `4 C$ d) C+ d2 p
# 清空商品以及属性
0 D& a+ T  ^0 s5 _1 J5 aTRUNCATE TABLE media_clips;$ M# a) f: i  {/ M
TRUNCATE TABLE media_manager;
* D" ~# a0 p! iTRUNCATE TABLE media_to_products;, {" Z/ J/ g- [
TRUNCATE TABLE media_types;
. x+ b9 t9 ?3 ]& PTRUNCATE TABLE music_genre;) \  T0 L  a+ c) j: D
TRUNCATE TABLE product_music_extra;
8 {. o( e0 G+ f$ _. BTRUNCATE TABLE product_types_to_category;3 q) i' y5 I* D& [
TRUNCATE TABLE products;4 ?  i; Q3 d3 @: M
TRUNCATE TABLE products_attributes;
9 C: w7 x, E1 [. w0 mTRUNCATE TABLE products_attributes_download;
7 C$ N& o+ A9 ITRUNCATE TABLE products_description;6 X! m% c6 I+ d+ R/ d% o- g
TRUNCATE TABLE products_discount_quantity;
9 t. D. [; p+ [" B! MTRUNCATE TABLE products_notifications;
; i0 z8 x, K4 C- V( e+ Q) NTRUNCATE TABLE products_options;
5 I/ _, T- n8 T# LTRUNCATE TABLE products_options_types;, y, \, [, q7 M& i+ ^5 k0 P
TRUNCATE TABLE products_options_values;9 g5 `' G% x& {2 L: F5 E
TRUNCATE TABLE products_options_values_to_products_options;
: X. x& N0 s/ P2 A3 R0 q0 sTRUNCATE TABLE products_to_categories;
  ]! t+ ?1 C! ], b4 v: d9 P$ qTRUNCATE TABLE record_artists;% t! b+ y( [* Q$ f0 p  A4 @" K
TRUNCATE TABLE record_artists_info;5 F, `  W" Q+ `2 A! M8 _6 I
TRUNCATE TABLE record_company;
8 x0 ^1 q% C/ ^7 g* i& b9 ATRUNCATE TABLE record_company_info;% ~. B5 Y3 S& r. s$ b
# 清空推荐商品
* U; A! c+ n4 S, UTRUNCATE TABLE featured;6 S5 g: P- F, j6 R% d1 a$ E
# 清空促销商品; ^) R, ]8 ?8 b# H3 F
TRUNCATE TABLE salemaker_sales;
3 b) w4 r& ]+ e5 k" Q: Z, I# 清空特价商品' [! Q# W) b6 Z0 R: Z7 L
TRUNCATE TABLE specials;
$ t: }( g/ c, c# ?; q- S. F# 清空团体价格
* V5 ~! ?, b8 J& }% m. @( \1 RTRUNCATE TABLE group_pricing;, t9 S$ a! \9 y- t+ X  f8 p: x
# 清空厂家及资料
3 B3 E3 Z7 V  G" b0 Y1 zTRUNCATE TABLE manufacturers;% j, Z2 Q- r" t& I+ I# U( t6 g1 }
TRUNCATE TABLE manufacturers_info;7 y7 t8 X( s  O! O3 F, l

1 ~. E& N1 M7 O: Q2 X) i# 清空客户评论
$ P$ v0 @3 Y( A5 e9 K* KTRUNCATE TABLE reviews;7 h7 {8 R3 D, e9 x) B
TRUNCATE TABLE reviews_description;
* U( U" }7 f0 P1 `6 ]+ X7 R 1 D# N' I* p4 q3 z1 q
#清空前台注册用户 订单 历史订单等信息 慎用
/ e& B' p. v$ xTRUNCATE TABLE `address_book`;
7 `# b: [: }+ N6 `" c0 J9 d6 UTRUNCATE TABLE `admin_activity_log`;6 u+ ~1 f6 o# d6 u
TRUNCATE TABLE `counter`;5 N* h4 A( S) I# c. Q1 f
TRUNCATE TABLE `counter_history`;
4 x  K, S0 Q5 t6 c' fTRUNCATE TABLE `customers`;
. \9 y+ E; h5 d- f) H0 \' pTRUNCATE TABLE `customers_basket`;
" ?1 B1 w+ k- h# Y7 |! I* aTRUNCATE TABLE `customers_info`;# {: ?) |) A( n6 V
TRUNCATE TABLE `orders`;8 Y7 e: y' `4 i& ^
TRUNCATE TABLE `orders_products`;' G8 W/ @8 |$ j
TRUNCATE TABLE `orders_status_history`;
/ a) [. M9 {0 ?/ v5 P. |# RTRUNCATE TABLE `orders_total`;5 C& N6 K( x0 ^5 T
TRUNCATE TABLE `paypal`;5 c% U' F) l/ d6 v
TRUNCATE TABLE `paypal_payment_status_history`;6 S6 J# J. f8 A" s' h( ^; T1 v
TRUNCATE TABLE `paypal_session`;
3 T  O0 B% X7 n) |0 z" X7 xupdate `products_description` set `products_viewed` = '0' WHERE `products_viewed` > '0';
3 k# f: g0 P/ T1 @' N4 v* p2 S$ _4 Cupdate `products` set `products_ordered` = '0' WHERE `products_ordered` > '0';
* h+ N0 k7 x+ Q6 s0 z/ U; A二 批量增加各常用项数据字段8 b* h" o: y2 H! u9 d( _  i
  #=====================================================================& R* Y. n* r2 V8 O7 V4 n! P2 V
# @ 增大 Zen Cart 数据库字段
$ I  z  @6 w  j3 L. s #
" d3 f0 [! Z# Y' W # @ 使用方法: (下面三种导入方式 任选其一 不必重复操作)
+ v* G9 v) K- R) q1 {) O # @ 一 复制本文件代码, 粘贴入Zen Cart 后台 --> 工具 --> SQL安装 项中 提交 或 在其的 浏览文件中 找到本文件 直接提交导入
3 H4 d* h1 Z6 W7 W, X# H+ b9 d  J# @ 二 直接在 PHPMyadmin中 的 当前数据库中的 SQL项 粘贴本文件代码, 执行即可4 Q! |- }4 B* N6 _; z5 h
# @ 三 在 PHPMyadmin  中的当前数据中 点击导入项 并导入本文件 执行即可, o7 \! `- ]' |; j' Y" A
#
4 U. k$ L( d6 q  z # @ By KIRA
1 B% M; e' \! M" e0 u5 u5 U* T$ ~ # @ QQ: 6171718
+ p" r; v, o3 B/ q% s( s; |# @ Email: kira@kpa7.net7 X& }6 z. s, R' g
# @ Blog: http://zcbk.org
* J; C5 f" C3 c  c. e% @! H# t& u: k#=====================================================================; g! L) c" B# X; h) @8 o
ALTER TABLE categories MODIFY categories_image varchar(255) ;
& U9 z5 B$ u7 D* e( HALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;
- c) U9 _6 M! ~+ v/ g: M  F. AALTER TABLE products MODIFY products_model varchar(255) ;
( J; o) f# t' VALTER TABLE products MODIFY products_image varchar(255) ;; w+ t# V) p# |0 X8 ~
ALTER TABLE products_description MODIFY products_name varchar(255) ;
; ^: i1 A8 m! r  v# OALTER TABLE address_book MODIFY entry_firstname varchar(255) ;4 q/ Y$ O) @/ s5 c& M& M
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_lastname varchar(255) ;
- m: A( W& |, }- K9 e( z4 E9 pALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;  n3 K4 P, ?% g
ALTER TABLE configuration_group MODIFY configuration_group_title varchar(255) ;% F% K+ m7 g6 H
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY products_name varchar(255) ;
  a* L$ N+ L" I+ R1 F* FALTER TABLE customers_wishlist MODIFY wishlist_name varchar(255) ;
& u* e. p3 s7 H& XALTER TABLE files_uploaded MODIFY files_uploaded_name varchar(255) ;# \9 }) N- y$ S# l3 c
ALTER TABLE orders MODIFY customers_name varchar(255) ;- c# u7 D% k  E( c
ALTER TABLE orders MODIFY customers_email_address varchar(255) ;
4 w, [4 h; U( d  `2 _ALTER TABLE orders MODIFY delivery_name varchar(255) ;
  q* T7 ~& i# p% _ALTER TABLE orders MODIFY billing_name varchar(255) ;: q0 w. D0 m7 m  B5 ^# q
ALTER TABLE orders MODIFY cc_owner varchar(255) ;
1 Z% P% Y$ @1 ^9 Q" H$ DALTER TABLE orders_products MODIFY products_name varchar(255) ;& r' c2 k' v$ h% h) E2 C' j. _$ r3 ~
ALTER TABLE orders_products MODIFY products_model varchar(255) ;
, ?" K  ~3 N7 k1 A% S, O8 }! \6 u! z5 FALTER TABLE address_book MODIFY entry_street_address varchar(255) ;
3 G5 R) F8 h, d5 ?& ]9 Y- _* w& J; w三批量变更商品部分属性
. O. B' u# M% L1 U5 K) u  #==========================
# j% i, ~6 F4 n! @# @ Zen Cart 中文博客9 g  w9 _; C5 Y  O8 c
# @ By KIRA5 _1 M2 N# v# \- {1 a
# @ QQ: 6171718
  o6 Z4 F: N8 [' n # @ Email: kira@kpa7.net% h( c7 E; ]; Y+ b  s1 @
# @ Blog: http://zcbk.org
( e* r2 n% k+ S, v #==========================
/ @; C. W" @  T1 q- {#批量设置特价商品起始时间, 其中 0001-01-01 为 无起始时间, u' |, q4 c. B! W% F
UPDATE specials SET specials_date_available ='0001-01-01';
/ }: U& i# J% _  M$ s/ y9 _: T$ C#批量设置特价商品到期时间 其中 2020-12-31 为到期时间$ T0 ~. L  P' c6 f( P
UPDATE specials SET expires_date ='2020-12-31';# f! a4 o0 U" m' G
! o" V% X( u& Q7 ]( `
#批量开启特价商品% J7 I6 W# H( c3 H0 I
UPDATE specials SET status ='1';5 b, V2 z8 Z0 o2 O( K

% }! b; S4 C$ a% a9 P5 b1 f& N#批量关闭特价商品
4 A/ y9 I  \( C" j; r$ v, ?UPDATE specials SET status ='0';
$ F6 s9 ^. c5 B6 s
  P5 X+ |* U. d# `6 b. w' w#批量设置全站商品免运费6 f& i* Y! p7 p& l
UPDATE products SET product_is_always_free_shipping = '1'; " F3 a6 r/ s. K/ X" Y
, k& Q3 @3 k0 ^, O6 B4 {3 S
#批量更改商品添加时间 其中 2011-10-01 为添加时期
. {7 K$ C% j7 K" o6 y( O: {UPDATE products SET products_date_added = '2011-10-01';
* ^( |& r' f6 e9 d9 K* C4 z % a# n; a: l) x7 I! {% U
#批量更改商品重量 其中 500 为重量值
8 O: O6 e0 I5 u; rUPDATE products SET products_weight = '500';
- a4 [$ k  Q! r* P  l" u& p#批量设置库存数量 其中 99 为库存数量
) F. J. P) j- X0 A: a4 {! vUPDATE `products` SET `products_quantity` = '99';5 Z* C! Y! B7 D/ Q4 j2 H

/ ], B, c, j$ ^! B#批量设置特价,其中 +11.55 指的是增加 11.55,如果是减少就是 -11.553 N, B" e7 A: s' s' Z) }
UPDATE specials SET specials_new_products_price=specials_new_products_price+11.55;0 U. h5 P9 ?# b; @+ W# j' o
UPDATE products p,specials s SET p.products_price_sorter = s.specials_new_products_price WHERE p.products_id = s.products_id;
1 m) @. e; D% b2 Y3 X% ^% r3 K8 t#批量设置原价,其中 +22.66 指的是增加 22.66,如果是减少就是 -22.66
5 r* s1 @$ q! v" C! Y2 \; kUPDATE `products` SET `products_price`=`products_price`+22.66;; ~7 Q* X" E7 I" ~+ A- n

9 a* q7 O5 c( }( u. w% _$ A* }#批量替换商品描述指定字符) y; c) H- I. @; ?, i% l6 B% C% Q
update products_description set products_description=replace(products_description,'这里输入要替换的字符','') ; i9 o; J- E! r$ c4 @, z: r1 m$ X
最后再补充一个 修复 因使用批量删除导致的后台添加商品属性下拉选择空白的SQL% q4 d9 B  q( C* o
详情可以参见:- n9 S  ~' P& k" n% c
  #==========================" G. Q6 W( R  x$ B2 f
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (0, '下拉');& |% e; ?  ?9 c% Z
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (1, '文本');
0 w  W! n0 b% v( e7 p8 C" y( A7 ~2 FINSERT INTO `products_options_types` VALUES (2, '单选');. V: z; p4 ]) u4 q" [2 R4 G
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (3, '多选');: F- Y) h) D1 t5 v# Y
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (4, '文件');& [+ X4 ^; J: [2 I$ ]2 I+ e
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (5, '只读');
( M. y# D" M# U* ?5 a5 M4 T1 a9 N参考: 互联网

美国VPS、域名代购:http://tu8l.taobao.com

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全