$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[Bug&安全&补丁] 解决Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]

Warning: array_key_exists() [function.array-key-exists]: The second argument should be either an array or an object in D:\bbs\include\connect.func.php on line 370: ]/ B/ g4 \4 W, f/ e

6 s2 Q% ~0 L# i- D
3 p) j0 L, }9 q在帖子内容页面的头部出现这个    1 v9 G( G- I2 h% J$ }! h

  y# ]$ Q% m8 ]游客不会出现。。。                            1 @6 c: {$ Q, W1 v8 V$ _

# ^8 I9 b% J8 H4 H& W4 p. z
, z0 Z# h: O5 }; Q' ~( |) `/ }/ o2 `( C& ~
已经有官方人员解决了这个问题 。、
$ L. k/ k! z# L! b7 a/ F
' d1 P' J- s6 U+ _" q. L7 N$ N找到include\connect.func.php文件
0 A! R0 G: y- F% ?搜索代码:

* `# O) ~3 h( B  q$ l+ N* ?! W2 u- h3 t; c- h! @6 k
  1. if(array_key_exists($attachId, $attachNames)) {
复制代码

* Z- o. J. k8 D2 ~; ^" S! J: m+ C
6 \) y1 _! H+ Y9 i* O替换成为:! K) C) @9 a! L7 H+ x% N  o

" N, t2 j# s' z6 _
  1. if(is_array($attachNames) && array_key_exists($attachId, $attachNames)) {
复制代码

6 A- n4 y$ f( [& j+ {/ [; b, B- ^5 C3 V( ^( A6 n9 V
解决问题地址如下
0 _( M3 r+ V+ q( a7 B4 P5 f" g: q, ~/ g' `- ^# Z* D
http://www.discuz.net/forum.php?mod=viewthread&tid=2365648&page=1
- M. L4 P7 n: A8 n, M% [2 e
( h" b. D7 f* {( H; m方法贴出来了,方便以后出现这个问题的同学查看~

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全