$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
分享五种方法实现Linux下的批量重命名文件

Linux批量重命名文件会涉及到改变一个字母、改变一些相连字母、改变某些位置的字母、在最前面加上某些字母、或者改变字母的大小写。完成这里五个方法基本上就会解决了Linux批量重命名的工作。

1、我想把它们的名字的第一个1个字母变为"q",其它的不变6 G6 k# F9 P1 p  O, \

3 V6 f5 T7 H; K  T$ W: h[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/^./q/'`; done

或者写个脚本,显得更加清晰:
# h/ c! ~" E( Y- \- S+ U( |

  • for file in `ls`  
  • do  

  • 2 [' L6 j, P( cnewfile =`echo $i | sed 's/^./q/'`  
  •  mv $file $newfile  
  • done


6 ^# A8 j: F& S+ ?. j& p1 V8 @; C) p# R3 Q% Z& ?: M2 N( I3 W, _* }
2、修改前面5个字母为zhaozh3 \1 B* A! N& i9 l

3 m& D' j1 y# u! O[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/^...../zhaozh/'`; done
- l2 ^4 l0 p' Y5 k- I# ?7 F6 Z1 V: C+ _, i; k1 \' R
3、修改后面5个字母为snail
+ g  a# I1 B0 o% Z$ k; z2 Q" K# @, P" Q) z
[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | sed 's/.....$/snail/'`; done
0 y: w, r+ h( v3 F3 f5 A
. {0 Q6 e, }9 N* |' L$ Y4、在前面添加 _hoho_
" A3 l# z1 F5 s% k9 [
0 k3 I* X+ h' l2 P" o! K[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo "_hoho_"$i`; done6 ~' D) S# J/ W, h1 W

" G  S) l5 j9 M+ W- f+ s& A3 M5、所有的小写字母变大写字母" x' T) z/ X6 ^. Z

4 J% v/ B8 ?/ I2 J# K[root@pps mailqueue]# for i in `ls`; do mv -f $i `echo $i | tr a-z A-Z`; done

上面是五中完成有关Linux批量重命名方法。

2 Y. c) F0 x2 V3 p, E, p/ s$ h

参考:

http://os.51cto.com/art/201003/187673.htm

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全