$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[插件/教程] 我喜欢的zencart插件 updating

首页
3 l$ U4 z0 G0 X8 L) W后台可以写首页的TDK的 4 B% e9 Q1 ^! W# o$ x9 Q" M! p$ B9 n
侧边栏的bestsellers
, N% b, r7 f0 o  [5 M3 D侧边栏的新闻
8 U5 H9 B6 Y% u1 V! ?3 {4 h- Y8 L侧边栏的最新订单 ; i1 J- ]8 @2 f" d1 B. b+ \1 X
侧边栏偶or中间栏的最近浏览 8 f1 U0 q8 z1 s) W; x# o
侧边栏多分类
* a+ u2 g9 T! E. ~5 Y2 G2 w价格区间 2 \' Z# O  w- N: H7 v% {
品牌区间 0 L4 p& f. c# r8 k1 |( ^3 d- H% r3 a5 ]
  |. N6 @0 W3 B5 p/ F; ?) l3 p6 q
5 J- l' A1 `3 v, t
中间栏的推荐分类 ' M4 E" B0 S9 C, ?/ W) D* G
中间栏的幻灯片
+ ~: G, d. P2 u& E% }; i- t% E中间栏的bestsellers " d9 \# |( z& i0 u) p( U' K% i
中间新 推荐 热销 打折的 折扣显示在图片上 有hot new 显示在图片上 7 Z" z8 J7 E+ X$ ^
中间栏的评论滚动
! Z, F0 u# F/ H- h
* y) m& x' F- B6 Z列表页面
9 x$ S3 g/ Y* L+ d4 A主列表页面也直接显示产品
' A0 S, t! F6 ^3 H! i5 w( r+ g1 r2 f横排和竖排的选择 7 d7 v: p- O- h" B0 t3 h: J/ \
从最高价到最低价的选择 8 ^# P' f9 q' w) S" }
最新上架选择
; y$ M' U* ]7 S6 y最热销选择
  h/ T) V8 m* F8 f5 w2 |. v  {, {( E1 [) ~8 E, M- t' X1 W8 P
+ q: i/ O4 M1 y9 G% x# [7 x
产品页面
+ }! }( l6 R% a$ G% l! \评论直接显示
; Y; ^6 q5 Y% T" G7 T) p直接评论框 . F& t1 _% ^2 Z3 l# L) U  h
同类推荐 % D3 _1 [6 C! s9 Y
批发插件 " z% N" Z- l% U( `4 _5 L7 x
批发全选插件
' i% Z+ ^; r4 y4 m* }/ j5 d$ t: T' B( u& ~& E% j4 l
购物车简化 " b' G& k6 M" y& [+ c
伪静态的优化
$ S: A7 R$ y8 y5 Q搜索结果的伪静态化等
& V8 K8 u, ?  V地图插件 直接sitemap.xml 3 o" w  E! Q- b
nofollow后台直接设置

美国VPS、域名代购:http://tu8l.taobao.com

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全