$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[软件应用] [分享]中文TTS朗读引擎及其它常用语音库下载


: O' S$ j& p1 @" O; n& B
. \! z/ P( Z; [5 D% j# _
+ C1 N# |% Q7 B) E/ D/ s7 V
常用语音库下载(转)/ U# v$ E+ S2 H+ s" @2 A3 V" U' \' q- M

发几个TTS的引擎

: W& T2 z3 A& M7 ?" Q- y3 `

意大利语:

ed2k://|file|NextUp - Scansoft RealSpeak TTS - Silvia 22kHz Italian.exe|81232433|497711AA91191420D55AA83CDD42A2F6|/

日语:

ed2k://|file|NextUp ScanSoft RealSpeak TTS - Kyoko 22kHz, Japanese Voice.exe|68503089|F0ECAFD8F7701089FEAA2EBEC832698D|/

德语:

ed2k://|file|NextUp ScanSoft RealSpeak TTS - Steffi 22kHz, German Voice.exe|61544493|ACFF1658745D34E7A32460DB39B86AB5|/

西班牙语:

ed2k://|file|NextUp ScanSoft RealSpeak TTS - Isabel 22kHz, European Spanish Voice.exe|60168789|3EB0D54AD1CCF358FCDFF4B37F78BB1C|/

荷兰的荷兰语:

ed2k://|file|NextUp ScanSoft RealSpeak TTS - Laura 22kHz, Netherlands Dutch Voice.exe|57689685|B455F6AD2E8716A9ACA895021A41915E|/

比利时的荷兰语:

ed2k://|file|NextUp-Nuance-Scansoft-TTS-Dutch-Belgian-F-Ellen.exe|42574405|63B121EF1C81AFB5CC1E41B85EEDDEB6|/

俄语:

ed2k://|file|Russian Text To Speech Engine- Tts -Nextup-Scansoft Katerina Russian Voice.rar|47498477|0F425243CFA5CC32694A4EA3BDBC8B83|/

汉语广州话:

ed2k://|file|NextUp-Nuance-Scansoft-TTS-Chinese-Cantonese-F-Sin-Ji.exe|92018745|5782A129B18D79A0657DFE41B8033127|/

汉语普通话:

ed2k://|file|NextUp-Nuance-Scansoft-TTS-Chinese-Mandarin-F-Mei-Linge1.exe|44255325|1B6AC9B98EE9A59AAFE2C127E4432436|/

ed2k://|file|[NeoSpeech语音合成英语、中文朗读引擎].Neospeech.Tts.Chinese.Mandarin.-.Wang.16Khz.Voice.rar|204243552|1610AB8D85CF1590205053163F1A9094|/

英语:

ed2k://|file|NextUp - Scansoft RealSpeak TTS - Tom 22kHz US English Voice.exe|74777649|6675DCCDA8FC1C51496F7121B5673A91|/

ed2k://|file|NeoSpeech Text-To-Speech 16K Paul (AWESOME - like AT&T Natural Voices but better).exe|235055657|64119DC4E9710D5BFE65BE718DDFDB83|/

ed2k://|file|Neospeech Kate2-16c.exe|235562025|A8AEEC8982151CD9045DF26E13E4A425|/

韩语:

ed2k://|file|NeoSpeech-TTS-VoiceWare-MagicEnglish Plus-Korean-English.zip|682899699|742CEC7FE91B6191D8C359D34BC403B2|/


" a' Y7 |( `7 G" r8 w6 W

都是emule的连接。我没有每个都测试过,不过据我的经验,这些连接的文件都是可用的。


; g  d/ a4 i# b- f, R5 D' }' N* f) d& z( ]

» 回复  

donaldtone   2006-09-29 08:33
) X( v& `$ q2 ^% B- S! \  

想加多几个,前面的帖子放不下了。

% m) Z2 Z! J- g, a* J

美国英语:

ed2k://|file|NextUp - Scansoft RealSpeak TTS - Tom 22kHz US English Voice.exe|74777649|6675DCCDA8FC1C51496F7121B5673A91|/

ed2k://|file|Scansoft-RealSpeak-Nuance-TTS-SAPI5-Jennifere-us_english.exe|48417349|DB5606415A6DBE61D9B4740258AC3057|/

英国英语:

ed2k://|file|Scansoft-Realspeak-Nuance-Tts-Sapi5-Daniel-Uk-English.exe|94175793|24EF893537DA0D3410C5550BCC3F9991|/

英语:

ed2k://|file|NeoSpeech Text-To-Speech 16K Paul (AWESOME - like AT&T Natural Voices but better).exe|235055657|64119DC4E9710D5BFE65BE718DDFDB83|/

ed2k://|file|Neospeech Kate2-16c.exe|235562025|A8AEEC8982151CD9045DF26E13E4A425|/

韩语:

ed2k://|file|NeoSpeech-TTS-VoiceWare-MagicEnglish Plus-Korean-English.zip|682899699|742CEC7FE91B6191D8C359D34BC403B2|/

波兰语:

ed2k://|file|Realspeak Agata 22kHz + TextAloudMP3.rar|59044386|F51ADD84E2FBC37713A877A12A1FA4B2|/

巴西的葡萄牙语:

ed2k://|file|Scansoft-Realspeak-Nuance-Tts-Sapi5-Raquel-Br-Portuguese.exe|41924709|6DA7C880B5F4D51CB8110E31D02A8304|/

: l1 Q+ F: Z! c4 X

' z; @6 G: x- U. A

Kevin   2006-09-29 10:53
9 Y! W$ |7 e) u/ j6 k4 D% Q' s0 h  

安装这些语音包之前, 需要安装其他的软件来支持吗?

donaldtone   2006-09-29 20:55! j4 {; [- Y7 \1 M& }$ s$ \
  

直接安装就可以用了。没有时间限制。应该说是零售版本。

donaldtone   2006-09-29 20:57
% c! a+ x' m  \% ~/ c  

可能还有些朋友需要法语的TTS,

安装了“法语助手2006”,就有一个法语的TTS引擎可以用了。

donaldtone   2006-09-30 01:193 K7 K- q, }# y" [; j
  

法语也不用装法语助手,在这里下载TTS

( W3 T. T4 D4 @% j5 }& |/ {0 v

加拿大法语:

ed2k://|file|NextUp - Scansoft RealSpeak TTS - Julieu 22kHz French Canadian.exe|57520205|AE4F6079125A4B814F17712C5173A509|/

法国法语:

ed2k://|file|Extra Voice NextUp - Scansoft RealSpeak TTS - Virgine 22kHz French.exe|77972017|6220575E1CB0735944589D3C3311DCDE|/

ed2k://|file|NextUp ScanSoft RealSpeak TTS - Sebastien 22kHz, French Voice.exe|76204089|2C04D3A65263CA23C8E5AA77D40B311C|/

$ m- f5 }4 M8 E

参考:  

http://iprar.haotui.com/thread-577-1-9.html

% P0 u2 {) A* y* L  L& M/ T, A

更多:  好VPS之聚8 Q2 z" Z4 j8 F* f! o2 h0 w9 l7 s
博客
! J/ m+ r' ]; Y% O$ U捷飞网络科技论坛  捷飞网络 云主机,VPS


' A$ f* }( }! R! T# u. K: k
/ `# K' Y# z4 o

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全