$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
申请捷飞网络论坛友情链接专用贴(严禁灌水)

9 G7 L3 W. j, ?0 A# b
      申请“捷飞网络论坛”友情链接要求:
& f2 l4 m) z+ B5 i, l: q
( T( ]' n2 [* U$ Q      要求链接网站内容健康,收录正常,访问稳定,网站排名、pr值、知名度越高越优先,搜索引擎无不良记录。' U4 O, ]4 T3 C2 ~2 v9 j: r
! k! ?& j# o% X: Y5 O% G! e
      互联要求,要求网站Pr>2,排名不限,只做网站首页的链接,不接受内页链接。9 [$ I6 T0 F3 a" N$ l, q# N- s
   
% `1 w. k  F9 ~) @5 [( [- k      域名空间、美国空间、技术论坛、等优先' U/ K* s, @) ?- ^5 P
' f4 R8 i3 G; T8 g2 O5 p' n9 C
      有意者回帖说明或联系捷飞网络
4 E7 K$ y) L' O7 X" Z0 [

; b$ w% h$ z2 q& z

! F6 S3 }5 J# ?+ X$ w7 p      申请链接格式:
+ E: t  _8 u) D
- O8 c( l: @  U       网站名称:
, g$ q) D; t, l' s% k       网站简介:
; H9 U; L2 D0 x. q3 _       网站地址:
0 v2 M( Z& _; s0 r. H- k! X       网站类型:' V  B! V  `0 F' h) c5 K
       logo地址:(申请logo链接请填写,尺寸为88×31)+ j/ \1 i: e/ f( |
       网站PR:

+ ~4 A7 s: `# G0 I) r: j5 ]( v& a* b
      捷飞网络链接:
5 y$ e. L0 R" o9 w) ^! E) s" q1 V+ F8 }8 Q
      链接名:捷飞网络, q6 O7 X5 f. Q" Z4 }# H
      图片连接: 8 M, P6 p) `. g: Z4 ~& P; ~7 c
" ]1 v* G+ q  C) B$ ], v1 U
     图片连接地址:
9 J; y! S4 `  f: w
) L1 b% F4 p2 c# {/ K复制代码( m; u  U& c) h0 P% u3 r0 h
链接地址:http://bbs.fjbjdd.com
3 S7 W0 O  K5 G+ Y( A  P/ i2 `; `- n
    (首选文字连接。 捷飞网络

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全