$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[PHP 语言] 知识扫盲:php语言中SERVER_NAME与HTTP_HOST的用法区别

php中HTTP_HOST和SERVER_NAME的用法区别:
1 m' k; L7 e% }' X" a1 \这两个通常是可以通用的,但还是有一些小的区别.
9 c4 q: Z! l8 @1 l/ i5 H3 OPHP中的SERVER预保留变量中HTTP_HOST 和 SERVER_NAME经常是一样的,原因是服务器使用的是默认的端口80,( e6 S! y  k$ g0 s. j/ l1 R2 H
HTTP_HOST将省略不显示,而HTTP服务的默认端口就是80,所以大多数情况下,HTTP_HOST都没有显示这个端口号。' w3 O9 [3 k7 b: Y( E& t/ f
2 b" M2 j2 w& L% `/ l. l1 \5 P5 ~
而如果使用的是ssl链接,那么端口号将被显示出来。, e) y  Q7 |. ^) W
如果你的程序中有设定端口的功能,则可以考虑使用SERVER_NAME
" ^4 U& U1 e0 ^0 r5 e否则,建议使用HTTP_HOST
# n4 v( b. Z+ s9 D4 M- G& [
  \4 I$ O$ A1 |' m很经典的语句:# @6 A% {+ n1 h" u& g7 Z
$server_name = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']) : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv("SERVER_NAME"));2 U6 ?& o+ ^/ U1 E5 P
所以HTTP_HOST = SERVER_NAME:SERVER_PORT
0 \) E' E# |" u/ O" N  T# @4 D# d3 `; g4 T  Y$ x) X
参考:http://www.itwis.com/html/php/phpteach/20091107/6850.html

美国VPS、域名代购:http://tu8l.taobao.com

不错哦!!!- v8 {, G' Z/ W! c. I

, ?) F5 _. v+ [# y7 _+ U' M  D( Q7 k4 k
8 E% ]3 s( W  [0 Q% I" u

( Q  W7 X4 h) _
" g$ Q$ [) ~% }8 O3 s1 E) E2 ^$ S

3 N8 I) p% }! m# d5 U; a# M5 }: i1 Y$ d: o! @& r- b
' v: q, H' w/ ?

% l- ~3 [& ^, D9 y; d! P4 p( y& @& R( }

$ o1 a. P& H" F3 a, J6 Wmaiwenping.org  买本科文凭
1

评分人数

TOP

说的不错!
* o8 e  Q3 f& ]' q+ g
' Y5 l" J- i; A) T1 D. X; h" Z4 n

9 e. H- S4 A. [' A8 u. b% J! p. L3 |4 e
3 Q" W* c4 y% R  E+ K4 l. i) m: k& d
* E+ K* Y/ W+ l0 E) v( H  Y% f

# W" e- t% U0 N- ?9 p* P  y# ]7 q% v* E( ~4 S' F
: P8 H$ c6 v1 K

8 H; n! M8 h- f$ N  c8 h. b  t- T5 R" C) i$ P
, D$ L3 ~. [& n/ [
byelu.com

TOP

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全