$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[PHP 语言] 知识扫盲:php语言中SERVER_NAME与HTTP_HOST的用法区别

php中HTTP_HOST和SERVER_NAME的用法区别:
/ J; v" S7 ^. a2 a1 Y; f这两个通常是可以通用的,但还是有一些小的区别.& [' M( U: V0 z) F) U
PHP中的SERVER预保留变量中HTTP_HOST 和 SERVER_NAME经常是一样的,原因是服务器使用的是默认的端口80,
* ~: G' ]0 A: d, U5 `HTTP_HOST将省略不显示,而HTTP服务的默认端口就是80,所以大多数情况下,HTTP_HOST都没有显示这个端口号。
. N( w5 E! H$ @: _/ d
# }! |+ o. [$ W" f$ h2 G/ B而如果使用的是ssl链接,那么端口号将被显示出来。' m9 _; j, G; Z( c: r, A6 P
如果你的程序中有设定端口的功能,则可以考虑使用SERVER_NAME7 D! {; N9 i5 W* C- d
否则,建议使用HTTP_HOST' a$ ~8 ^( d7 N4 d4 n; E0 e

4 O9 U. Y" x6 Y$ R( A+ n  E8 I很经典的语句:
) q, q( i$ u* J$ ~" R0 m) t$server_name = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']) : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv("SERVER_NAME"));" |0 ]) ~" V+ Y0 j! ]
所以HTTP_HOST = SERVER_NAME:SERVER_PORT
' w* z- c* |# l/ F; a% v# @6 M7 d' r' Y- R; z: f/ y) o' X5 u
参考:http://www.itwis.com/html/php/phpteach/20091107/6850.html
不错哦!!!
9 G4 S3 @" s& @- `$ m4 U
6 H! [# r; e# Z$ |" ~% R
% W# y% k5 w' B2 N) Q: y; C3 p7 b  d- s
. O! q9 g: i1 o* S1 v

" w9 s; _' \# H3 ~  z$ V9 J2 L9 r3 y6 F+ X0 X) T4 w. t
9 e2 R3 t1 s" Z- D3 q2 o. r

* g* ~! m9 c4 v8 b( E+ R
; T9 O. H2 r0 k3 E
  ]- {* d% ?- z$ \2 m
4 T( ?# M+ T" S' R3 G3 v
" c! h  V8 o0 |maiwenping.org  买本科文凭
1

评分人数

TOP

说的不错!5 w* S8 D' H2 P/ x1 X" `

3 G3 Y1 o, ]- I6 x  h$ M" j( F( K+ R
" d. Q7 I/ C- H

: I7 ]/ ~$ W, {
2 @3 ~$ E, I% @: C" I  r, j* V. [) f- K! a. Q
* n+ Y/ }8 E, ]8 ]1 g
9 l; v9 [( O2 ^7 L* V& r4 Z9 U
/ S9 j  }7 i' r( v: J% ~# I0 y
) C% _" c1 Y  X: ~* V6 P- b
7 d  X4 z! z8 P0 A7 y$ [' O* b

' m% l1 _, ~9 O$ Obyelu.com

TOP

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全