$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[PHP 语言] 知识扫盲:php语言中SERVER_NAME与HTTP_HOST的用法区别

php中HTTP_HOST和SERVER_NAME的用法区别:3 O1 ?# O4 f- G  y9 }. Z
这两个通常是可以通用的,但还是有一些小的区别.7 a) F- N: B, A0 L5 Z& }$ l
PHP中的SERVER预保留变量中HTTP_HOST 和 SERVER_NAME经常是一样的,原因是服务器使用的是默认的端口80,( u! Z. v1 D+ A/ K  y; H% P8 ?4 N, U
HTTP_HOST将省略不显示,而HTTP服务的默认端口就是80,所以大多数情况下,HTTP_HOST都没有显示这个端口号。6 F# B+ h4 e" D! z' G7 c4 y- y

* u9 H. I( n6 H: u+ q4 G$ a而如果使用的是ssl链接,那么端口号将被显示出来。
. `9 D+ H" f9 B" _% x% o  Q如果你的程序中有设定端口的功能,则可以考虑使用SERVER_NAME
8 T3 a$ y& s; d# d$ J否则,建议使用HTTP_HOST( L! d# Y, e9 b) q+ c
! D4 T+ _4 C1 M) r4 h' g
很经典的语句:& W3 |  I3 Y- W
$server_name = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']) : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv("SERVER_NAME"));$ A  I( l1 f6 t
所以HTTP_HOST = SERVER_NAME:SERVER_PORT * U& f* _+ P) d4 l
7 y% v5 }* Z3 U0 M5 A" q  v  C
参考:http://www.itwis.com/html/php/phpteach/20091107/6850.html

不错哦!!!& u6 B  t1 K! h. Y3 n

, c7 G# r# \$ @# M* s% ~& f0 t
+ x" ~5 ^# U- B' b6 l
3 d, X/ m4 J4 d  T. N% c2 K8 J: x0 ~, F1 |& f$ Q
5 H1 g, F) ?' E
. |$ O# p' }+ r3 O2 X3 B

. e; S: m0 Y0 n2 ]. |/ m! Y
- b6 _( Q5 y" A2 U9 M! ?' [  b5 `: O  g4 a! D& V  V: X5 r& s

* d5 F5 C+ S5 q$ O0 q5 @
8 H3 x& k1 K* K' u+ v3 K
4 A' `& L6 ^9 y6 G; kmaiwenping.org  买本科文凭
1

评分人数TOP

说的不错!
. t4 U& J+ p5 L7 ]6 o2 i- y+ v. h+ C* m8 r6 [
9 t3 @( ?* t+ M. @7 F) u% m
! i8 ~, c8 ^7 i' A+ d* r

8 h( E' Q* N: u# n# V) b4 D
, m3 L. |, T: G6 f1 G+ U; N: T6 J2 Y  G+ a

; T, c" A/ L" m; I; S+ G
& Y$ Z. k2 _3 y% z0 A; H
! R$ i3 ^# h& X9 y, p5 n2 @9 I' T# f5 W" P% @0 B
- t9 z7 l; `# u& ]  o1 A, `

6 f& g$ j' P; N+ P% S8 L0 C& Vbyelu.com


TOP

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全