$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[PHP 语言] 知识扫盲:php语言中SERVER_NAME与HTTP_HOST的用法区别

php中HTTP_HOST和SERVER_NAME的用法区别:
/ \2 [5 b7 ~' M7 w1 }/ k% v/ g0 f这两个通常是可以通用的,但还是有一些小的区别.+ k! `5 j! w# S
PHP中的SERVER预保留变量中HTTP_HOST 和 SERVER_NAME经常是一样的,原因是服务器使用的是默认的端口80,
# a: i! ~. k0 ]3 s% `. b6 QHTTP_HOST将省略不显示,而HTTP服务的默认端口就是80,所以大多数情况下,HTTP_HOST都没有显示这个端口号。
* `; l+ m$ U1 h8 e8 b
, d4 z# O# a+ O# J5 {( f而如果使用的是ssl链接,那么端口号将被显示出来。
/ T: a' e' }: Q- h3 a如果你的程序中有设定端口的功能,则可以考虑使用SERVER_NAME$ h8 V" n; N8 j' G
否则,建议使用HTTP_HOST7 K! a2 d6 g& v  X1 H  N1 c% E( Z9 w

, R1 P) b5 ~4 e& _; O5 V# ^1 q. a很经典的语句:
( \* f1 @% T$ C8 W. q$server_name = (!empty($_SERVER['HTTP_HOST'])) ? strtolower($_SERVER['HTTP_HOST']) : ((!empty($_SERVER['SERVER_NAME'])) ? $_SERVER['SERVER_NAME'] : getenv("SERVER_NAME"));2 O- p: }& v5 p4 N8 f
所以HTTP_HOST = SERVER_NAME:SERVER_PORT 6 Q; J$ J3 G: t! l3 k

' ~: n, V& V) _- w. J# r参考:http://www.itwis.com/html/php/phpteach/20091107/6850.html


不错哦!!!. p% M# f% n+ w( i

) W1 k$ R8 L! y$ Q( \; j$ T# Z2 u& P8 ~8 V7 V" f$ j- c* ?

0 z- M; L: a# J+ \0 [& q6 q$ S4 L3 \; X/ e1 U5 P, n! Q* L
, i" g; d& j, D" L
2 u/ K( u. ?8 ^

0 s% ^: E7 ^% u6 [
! w+ S  s, s3 P3 h
5 v  W$ X  g9 c# D7 P
  Z. L/ {* l% o2 A, Q5 `6 w9 F3 X, W' M$ w+ d9 e" l. T* x5 k
' b1 {4 v6 Y8 t+ M. I* a
maiwenping.org  买本科文凭
1

评分人数

TOP

说的不错!
9 B, g& J$ b1 O& m; m& D9 v) l: g6 L; [4 C* `6 f+ s% W
8 Q. [$ Z) u: R1 P

: g# v2 b& l6 l( o
. a4 }$ h; H) `# D/ a' h& y$ ^' {: T
* `; E. T3 Y9 S" [" |; q

! u& \% j' ]$ O3 M3 F1 i7 H
& `& ?  O/ {) w  X
6 q. |7 @7 n1 {. Z$ w3 p  z; l9 ~1 k) E- a& M0 e3 Y

! t- ^7 u  x; p5 D- N4 `
7 O$ m- y! ]9 z. O) @9 b- ^  Kbyelu.com

TOP

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全