$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[软件下载] 分享一下自己整理的腾讯QQ软件不同历史版本的下载地址

本帖最后由 jim9 于 2013-4-19 20:57 编辑
7 L" R# N: |2 {% k2 ~5 k, p
9 w& p$ t- t3 o1 E4 Q) M5 IQQ 2011全新体验软件更新方式更便捷,QQ让你不再错过任何精彩闲暇间本想给朋友发个“抖动”来乐一乐,结果对方使用的版本不支持,顿时感觉到有些扫兴。使用好友印象、炫彩字、魔法表情等等都有这样的困扰,感觉QQ在线生活失去了许多色彩。4 f$ j& V2 _6 F" s# [" c
QQ2011Beta4推出的QQ软件更新优化让您的QQ在线生活恢复色彩:将软件更新方式设置为“自动更新”后,系统将自动保持QQ软件版本最新,不再错过任何新功能,QQ互动无壁垒;设置为推荐/手动方式,根据您的需要进行升级,步骤简化易操作;如此省心、贴心的QQ软件更新服务,快快推荐给您的朋友吧!
1 f# A6 S) ~% d2 D% H# W3 _2 e7 @. N4 u" e  A3 N
http://im.qq.com// F' x( C- Z1 Y) D- E* U

2 {; Q/ s' Y$ J+ |2013系列:

http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta2/8056/QQ2013Beta2.exe   QQ2013 Beta2 | 53.3M  更新日期 2013/04/15


% {; l: s( ]; X) M  D, n7 ^' T' s
+ B9 }' F" c1 J$ r8 a& p
" }8 ~+ x4 j5 T& Q* r6 q9 I! ^! M* O2012:
& q0 @* W( V# d: ?& y
( I6 R& q7 e' O% v, A2011系列:- O1 h- L# n4 K3 M

* D0 z1 p' n) L+ F8 ~% N: \& D' Ehttp://im.qq.com/qq/2011/beta4/  http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta4.exe QQ2011 Beta4
& K, z/ }, R6 g/ A6 thttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3(Qplus)_2398.exe QQ2011 Beta3(Q+测试版)
3 y. Q& R4 [/ o) ?. X! Chttp://exp.qq.com/
- M0 a3 a8 n/ o( v0 dhttp://im.qq.com/qq/2011/beta3/ http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3.exe  QQ2011 Beta3 文件大小:42M
% V' x1 d9 Q2 y4 M5 [http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta2.exe QQ2011 Beta2 2 k' M( G/ v# Q( \# x3 X8 _
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta1.exe QQ2011 Beta1
* h" c- L. t5 q; s9 z& J9 Whttp://im.qq.com/qq/2010/beta/ QQ2010 Beta 版* c; F/ c0 R, g

% c2 q# V5 X4 X2010系列:* T  Z1 ]$ P4 S( X- q- X) o
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp3/ 文件大小:34.2M 发布日期:2010-12-7' b" A2 l* H2 ~( ]. c6 E: ]
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP3.1.exe  |! S1 m2 ~7 R7 {
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp2/ 文件大小:35.4M 发布日期:2010-10-21
, G. p: P% E. v: I1 d2 _$ ~http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP2.2.exe& V: b6 z' l9 u
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp1/ 文件大小:35.2M 发布日期:2010-07-26
) J. R6 X1 l: ^+ S5 }: w: Ohttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP1.exe
# I" Y: N# r, V1 Hhttp://im.qq.com/qq/2010/standard/ 文件大小:32.5M 发布日期:2010-06-110 Y% n' |6 ], p) ?$ ~
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010.exe
1 Z7 [) V- w2 p3 Z- yhttp://im.qq.com/qq/2010/beta/intro.shtml# o7 ]- P' C5 `: R+ B

8 q, T; w5 X9 h, _& H4 ]+ V2009系列:# X% P3 A( i. o) S. ^& T& h
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp6/ QQ2009 正式版 SP6: ^4 F1 V% Z' \7 Q
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp5/ QQ 2009 正式版 SP5
  x9 _2 J; H5 n: T4 v2 Xhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp4/ QQ2009 正式版 SP4
2 }2 [) Q/ ~) M) G$ [7 Ghttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp3/ QQ2009 正式版 SP3: K9 p4 N& N# ^; K7 H0 m, E% m
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp2/ QQ2009 正式版 SP2
' ~& Y, ?: f5 V* t/ z1 rhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp1/ QQ2009 正式版 SP1
& t9 @$ F' d+ j* M: m; x2 m7 dhttp://im.qq.com/qq/2009/standard/download.shtml QQ2009 正式版
; W9 g6 v& }& ehttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009/QQ2009Beta2.exe QQ2009 Beta2 3 j5 B9 ]" ]7 d+ c  e
http://im.qq.com/qq/2009/beta/ QQ2009 Beta版- d0 V1 ^( v( F$ F1 ?) e% E
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview4/QQ2009Preview4Build520.exe QQ2009 Preview4
. H. J9 q2 N- m3 nhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build450.exe QQ2009 Preview3 Build431
6 F3 [* a* G7 G* A2 _' M+ ahttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build431.exe QQ2009 Preview3 Build415( Q+ R( I( f& I9 t) d
http://exp.qq.com/present/QQ2009Preivew2Build118_chs.exe QQ2009Preview2(106)
+ R8 \; W" F. V% V: N: W) L: hhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/qq2009preview2_chs.exe QQ2009Preveiw2
9 x1 n# o; g, z- F: y- s+ B7 H$ v, d  t" b0 Q" U& B

8 r8 D1 K+ k4 Hhttp://im.qq.com/tm , {$ W" U1 m* K: r$ N1 R3 w

0 l$ s. [# \& N" j% KTM:
# ~7 a; Z+ v5 s6 J$ m& shttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.4_chs.exe    文件大小:18.6M  发布日期:2012.04.26
" g0 Y- r! T6 A, D# H9 Ahttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.3_chs.exe  
, N' R; S6 i/ `9 C- jhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.2_chs.exe TM2009 Beta3.2全新特性(发表日期:2010.08.13): u- e' n% j4 ~1 D
TM2009 Beta3.1全新特性(发表日期:2010.05.31)3 P( L% p4 A% [' J
TM2009 Beta3.0全新特性(发表日期:2010.02.01)
! }. @  x+ P9 A% lhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.3_chs.exe TM2009 Beta2.39 |2 M$ i1 B% @
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.2_chs.exe TM2009 Beta2.2% }, D1 u( f# {  m, J. }; X! k2 G4 R
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.1_chs.exe TM2009 Beta2.1, M) \, S. H5 ?3 r
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.0_chs.exe TM2009 Beta2.0 / R. w3 H2 Y, s
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.3_chs.exe TM2009 Beta1.3! b. N7 C8 F! J# C1 o
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.2_chs.exe TM2009 Beta1.2( n7 {9 t: _% c+ Q! Y% q1 ]
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.1_chs.exe TM2009 Beta1.1
+ p* I/ V7 o! `" }5 f( @http://exp.qq.com/present/download/TM2009Beta_Build759_chs.exe TM2009 Beta build759
; P7 ~2 l' S3 w. n# Y8 bhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta_chs.exe  TM2009 Beta1.0
& U: Q# _) u; Y# v+ X2 N" qhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/tm2007beta1.exe TM2007 Beta1    {  i, G, X# K( e. w3 ]8 ^% U* M

, t4 b! O6 ]$ x英文版:2 W% ?3 Y* Z# C6 U
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview4/ Size: 14.1M
" U! X3 w% j& K. E5 \/ Ahttp://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview3/ Size: 12.4M; u) O6 p+ C( g; q/ C% c7 h1 x
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/ http://download.imqq.com/download.shtml
9 o1 u! W+ B0 B' ]/ K
  w" _$ s/ }7 A4 P* B参考: http://im.qq.com/tm/  http://qq.qzone.qq.com/  http://im.qq.com/tm/   http://tm.qzone.qq.com/

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全