$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[软件下载] 分享一下自己整理的腾讯QQ软件不同历史版本的下载地址

本帖最后由 jim9 于 2013-4-19 20:57 编辑 ' \( X1 S' M" w

6 ?- `& S. H7 d- z4 x$ qQQ 2011全新体验软件更新方式更便捷,QQ让你不再错过任何精彩闲暇间本想给朋友发个“抖动”来乐一乐,结果对方使用的版本不支持,顿时感觉到有些扫兴。使用好友印象、炫彩字、魔法表情等等都有这样的困扰,感觉QQ在线生活失去了许多色彩。- n) G  j; R3 k9 C  E) n& Z
QQ2011Beta4推出的QQ软件更新优化让您的QQ在线生活恢复色彩:将软件更新方式设置为“自动更新”后,系统将自动保持QQ软件版本最新,不再错过任何新功能,QQ互动无壁垒;设置为推荐/手动方式,根据您的需要进行升级,步骤简化易操作;如此省心、贴心的QQ软件更新服务,快快推荐给您的朋友吧!
, W& S" }2 q# k8 n' O1 ?+ T/ z/ ~) d, m0 X, r- Y8 P5 M2 B" |
http://im.qq.com/& ]7 f6 I; ~7 a; h6 P

  n' H9 a  F: b- n- L/ h2013系列:

http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta2/8056/QQ2013Beta2.exe   QQ2013 Beta2 | 53.3M  更新日期 2013/04/15


, M0 W1 a8 m4 W2 o' K+ j$ V5 U
- j% }- v- @- H4 c  ^! n% E7 o8 [# i7 @# v- x3 [
2012:. B* a  {) W1 ~2 @! d( k0 x% e

' g' @' c2 a: t$ l7 f" k2011系列:  S. j; E. W: R1 P% v
9 p% f- s( {0 l0 i
http://im.qq.com/qq/2011/beta4/  http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta4.exe QQ2011 Beta4+ o9 K' ~# e/ d) v
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3(Qplus)_2398.exe QQ2011 Beta3(Q+测试版)
& a; m. f7 _) H$ n0 L7 [9 D3 fhttp://exp.qq.com/
6 c4 F: C1 L6 s! n4 mhttp://im.qq.com/qq/2011/beta3/ http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3.exe  QQ2011 Beta3 文件大小:42M# P- U* G1 K* w
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta2.exe QQ2011 Beta2 0 t1 a2 ]$ Z0 C8 ?
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta1.exe QQ2011 Beta1
& i: I# r/ a8 ^5 a' Uhttp://im.qq.com/qq/2010/beta/ QQ2010 Beta 版' w6 \; w* P0 d: a- a5 K9 k2 g9 N

2 v) f1 S4 ~6 X2010系列:
# l" ]) d! B+ k) X/ L3 V' x# `2 Rhttp://im.qq.com/qq/2010/standard_sp3/ 文件大小:34.2M 发布日期:2010-12-78 L) t$ K* S- z9 L
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP3.1.exe
/ K4 l" P+ h. d$ q7 z, _+ bhttp://im.qq.com/qq/2010/standard_sp2/ 文件大小:35.4M 发布日期:2010-10-21
5 m6 b1 P; W, ghttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP2.2.exe
, D2 g9 V* i" j7 v) y' B% ?http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp1/ 文件大小:35.2M 发布日期:2010-07-26/ \# y, E# G( H6 e
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP1.exe, Z+ {  p" ^  P  Z
http://im.qq.com/qq/2010/standard/ 文件大小:32.5M 发布日期:2010-06-11
$ K  n1 y( x7 \. d; y% i5 Mhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010.exe
& q  V3 c5 x) E3 i) @6 q. ^http://im.qq.com/qq/2010/beta/intro.shtml! E! a9 x' |( ~6 u0 s" b
* f" Z& N6 V! |8 S( V
2009系列:
: i0 z8 {8 _! V* rhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp6/ QQ2009 正式版 SP6& Q- U( P# y3 \5 |: N0 h2 f4 |2 f
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp5/ QQ 2009 正式版 SP5. t% R4 f& S* o( H% o) ], y& ]: \9 E
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp4/ QQ2009 正式版 SP4
. m( ?0 D7 H- [/ T' K* l. chttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp3/ QQ2009 正式版 SP3
, M7 p6 l9 l' {& y; n: w4 hhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp2/ QQ2009 正式版 SP2
0 P& i7 Q8 _( y2 qhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp1/ QQ2009 正式版 SP1
4 l- V  y/ h) L. b9 Whttp://im.qq.com/qq/2009/standard/download.shtml QQ2009 正式版
& l% W& i- w' qhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009/QQ2009Beta2.exe QQ2009 Beta2
9 r, h  u+ A6 G* O0 C$ |http://im.qq.com/qq/2009/beta/ QQ2009 Beta版
( k" @) Q8 h( b* R* h7 Ihttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview4/QQ2009Preview4Build520.exe QQ2009 Preview4
' t( K- O  b( j- e9 p9 ^' ~6 whttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build450.exe QQ2009 Preview3 Build431
% T; B! H$ E3 A* a0 Jhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build431.exe QQ2009 Preview3 Build415
3 a) r0 w7 s/ a! W5 Mhttp://exp.qq.com/present/QQ2009Preivew2Build118_chs.exe QQ2009Preview2(106)1 `, a. ~& x' t/ n! c+ J
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/qq2009preview2_chs.exe QQ2009Preveiw2! }! c3 B. m3 \
- {5 J( o9 V  ]+ k- A* @- \" n
7 H/ \, w% K! {- u, j- U
http://im.qq.com/tm
- G$ x9 P5 Y& C/ a( ?. n
. z9 F& p5 f8 z0 |( `TM:
; C5 C/ S+ F/ d) vhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.4_chs.exe    文件大小:18.6M  发布日期:2012.04.26
5 Y; n4 ^# j! `1 r; l/ thttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.3_chs.exe  ! ]- m# [* s" r, P: S1 K9 ^
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.2_chs.exe TM2009 Beta3.2全新特性(发表日期:2010.08.13)* B9 [5 R9 _2 h3 p
TM2009 Beta3.1全新特性(发表日期:2010.05.31). F, P' w6 i+ Y( `
TM2009 Beta3.0全新特性(发表日期:2010.02.01)% q5 e# ]4 l% ^0 X' T% o
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.3_chs.exe TM2009 Beta2.3
6 a7 P7 o6 Q8 S! Q& Vhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.2_chs.exe TM2009 Beta2.22 W4 P2 ]4 P; U0 W
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.1_chs.exe TM2009 Beta2.1
+ a7 |1 {1 F9 yhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.0_chs.exe TM2009 Beta2.0 3 ^- b8 J- `( Y. Z4 I% d# F. z/ d. @9 J
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.3_chs.exe TM2009 Beta1.3- n2 H- P9 a- S. A9 p$ q. t
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.2_chs.exe TM2009 Beta1.2
( k' Z0 C) |* z2 m1 Y$ \http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.1_chs.exe TM2009 Beta1.1" y" A; E0 T) Q1 f! I$ x' J
http://exp.qq.com/present/download/TM2009Beta_Build759_chs.exe TM2009 Beta build759 8 S4 m+ |  d, z; q0 I# w
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta_chs.exe  TM2009 Beta1.0 # M  @/ t+ r  v' s
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/tm2007beta1.exe TM2007 Beta1  * }, V( L8 G/ B7 E
/ f, O3 z" ?4 O: d! d$ y4 O3 D
英文版:" [! A) E+ [9 @* E' h0 x
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview4/ Size: 14.1M8 {! D, d7 l% s+ @1 b: y
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview3/ Size: 12.4M
! S+ b0 a' f* p2 k  W  F2 W0 ]http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/ http://download.imqq.com/download.shtml
. ~! S6 M# r) t: F) ~9 k
5 f$ W; d+ C2 c$ X6 ~% f. l参考: http://im.qq.com/tm/  http://qq.qzone.qq.com/  http://im.qq.com/tm/   http://tm.qzone.qq.com/

美国VPS、域名代购:http://tu8l.taobao.com

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全