$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[软件下载] 分享一下自己整理的腾讯QQ软件不同历史版本的下载地址

本帖最后由 jim9 于 2013-4-19 20:57 编辑 + Y* _0 s0 d# C* ~  w' F

$ n: @6 Q! h' b. TQQ 2011全新体验软件更新方式更便捷,QQ让你不再错过任何精彩闲暇间本想给朋友发个“抖动”来乐一乐,结果对方使用的版本不支持,顿时感觉到有些扫兴。使用好友印象、炫彩字、魔法表情等等都有这样的困扰,感觉QQ在线生活失去了许多色彩。; e  q* Z* {3 f# C
QQ2011Beta4推出的QQ软件更新优化让您的QQ在线生活恢复色彩:将软件更新方式设置为“自动更新”后,系统将自动保持QQ软件版本最新,不再错过任何新功能,QQ互动无壁垒;设置为推荐/手动方式,根据您的需要进行升级,步骤简化易操作;如此省心、贴心的QQ软件更新服务,快快推荐给您的朋友吧! 5 {4 l1 k2 c& l0 a# I/ D. R

5 S; P4 z+ W4 e* j4 Ghttp://im.qq.com/
1 g$ U; e# D1 x: c& _4 h
% I4 K9 s3 L1 k1 U; l7 v8 O2013系列:

http://dldir1.qq.com/qqfile/qq/QQ2013/2013Beta2/8056/QQ2013Beta2.exe   QQ2013 Beta2 | 53.3M  更新日期 2013/04/15


8 r& y2 v! a7 K5 r/ H
, m7 Q/ F+ m1 o' c/ i" y; g" r  h7 U# |- m- t. Z
2012:" }$ o# P: g9 c

7 X/ [' A8 y% v- x3 q2011系列:
$ m9 \. B& P# V* Y7 x4 I4 i. N- |0 R" F+ E4 @3 u) w8 N
http://im.qq.com/qq/2011/beta4/  http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta4.exe QQ2011 Beta4
; J- J8 E) ?" b) Dhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3(Qplus)_2398.exe QQ2011 Beta3(Q+测试版)
- N3 W( r. U) hhttp://exp.qq.com// |) y6 K) D1 o( G0 h. @
http://im.qq.com/qq/2011/beta3/ http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta3.exe  QQ2011 Beta3 文件大小:42M
  g. \7 T$ L9 T; q+ }2 q: phttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta2.exe QQ2011 Beta2
7 a; i6 U4 {+ j# R* |! \; qhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2011/QQ2011Beta1.exe QQ2011 Beta1
8 Z; `& z5 E  z7 ?1 B3 `http://im.qq.com/qq/2010/beta/ QQ2010 Beta 版
. `/ q: X" x$ C# V! \$ L$ F6 Z0 b0 e4 l2 m) B
2010系列:' P6 N& e: \$ ]9 {" _9 X% m! n
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp3/ 文件大小:34.2M 发布日期:2010-12-7
, G$ N3 U6 u+ l' F# p& Y5 y$ whttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP3.1.exe' ~& m9 D- i2 Q7 \: \6 U' N: V% Z
http://im.qq.com/qq/2010/standard_sp2/ 文件大小:35.4M 发布日期:2010-10-219 K5 ~1 A' B! ?" R
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP2.2.exe
, E5 A: v! g# r( [! L# uhttp://im.qq.com/qq/2010/standard_sp1/ 文件大小:35.2M 发布日期:2010-07-26
# `8 q" s# a5 Z9 f* `http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010SP1.exe7 R5 O7 R+ V  c
http://im.qq.com/qq/2010/standard/ 文件大小:32.5M 发布日期:2010-06-11; w% \4 @" }; a- q9 c
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2010/QQ2010.exe
1 d1 o$ K- ]# i* z* t! y1 R$ t8 Uhttp://im.qq.com/qq/2010/beta/intro.shtml6 C; \* y+ F3 d( I7 D. P
( z1 A4 u/ H  E$ J' j5 @
2009系列:
3 @' \$ r. M+ w2 B% H1 B2 Bhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp6/ QQ2009 正式版 SP6
, u( [4 T) C9 R8 g- v$ Yhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp5/ QQ 2009 正式版 SP52 y- ]2 \! x( C' k0 z8 k
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp4/ QQ2009 正式版 SP4
- [1 |% l( t: k& Ohttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp3/ QQ2009 正式版 SP3; ]2 U$ [$ J  q7 k
http://im.qq.com/qq/2009/standard_sp2/ QQ2009 正式版 SP2
7 s* T: ?, Q' r# Y% Z5 M" zhttp://im.qq.com/qq/2009/standard_sp1/ QQ2009 正式版 SP1# a" f' I# d! o
http://im.qq.com/qq/2009/standard/download.shtml QQ2009 正式版
+ H1 m) n) A% f4 a6 Ehttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009/QQ2009Beta2.exe QQ2009 Beta2
/ c) r; v- _! O5 W3 ^http://im.qq.com/qq/2009/beta/ QQ2009 Beta版/ ?3 q% a' q) d3 P# H. e. G3 L
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview4/QQ2009Preview4Build520.exe QQ2009 Preview4
" E. n3 m" F( @% Ehttp://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build450.exe QQ2009 Preview3 Build431( _: o+ t2 d- p4 f: D
http://dl_dir.qq.com/qqfile/qq/QQ2009preview3/QQ2009Privew3Build431.exe QQ2009 Preview3 Build4154 O5 t' H  E& [7 t# D
http://exp.qq.com/present/QQ2009Preivew2Build118_chs.exe QQ2009Preview2(106)
) A* q. @( V! o, J' P& Zhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/qq2009preview2_chs.exe QQ2009Preveiw25 [- Y9 |; ^. b  w
# t7 |2 w1 M* e( g3 i, T
) z' f3 ?4 U* E/ f8 H( L
http://im.qq.com/tm : }) a  N, W. o( ]7 s% [7 r
1 P6 ~% q% ~/ V+ D# o0 \' n
TM:. L5 }  f6 i$ \7 N7 v
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.4_chs.exe    文件大小:18.6M  发布日期:2012.04.26
7 ^2 Q3 j$ y9 f) r4 dhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.3_chs.exe  
& }6 b1 ]/ U$ _- J! thttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta3.2_chs.exe TM2009 Beta3.2全新特性(发表日期:2010.08.13)0 c% B; t* B: Y. U* ^
TM2009 Beta3.1全新特性(发表日期:2010.05.31)
% M  j+ u/ P# aTM2009 Beta3.0全新特性(发表日期:2010.02.01)
6 ~; s- I  P/ d# |7 H5 P) `" uhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.3_chs.exe TM2009 Beta2.3/ q9 t+ }- F1 _7 C
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.2_chs.exe TM2009 Beta2.2
6 p6 h8 K: ^' i. _, vhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.1_chs.exe TM2009 Beta2.1/ y. H+ l- ]/ N3 S  j
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta2.0_chs.exe TM2009 Beta2.0 5 [  ?# ^& i# w1 o- ]% _( m
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.3_chs.exe TM2009 Beta1.3
3 K! f6 S% C' W+ ]  _7 mhttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.2_chs.exe TM2009 Beta1.2
3 n6 L) ^0 D9 p5 o" |http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta1.1_chs.exe TM2009 Beta1.1% a, W5 o3 f: R" X' X6 r- E; }. m
http://exp.qq.com/present/download/TM2009Beta_Build759_chs.exe TM2009 Beta build759
' W3 O8 F5 M! c+ f" F8 e8 d7 Thttp://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/TM2009Beta_chs.exe  TM2009 Beta1.0 ) Y) o( K% \/ D
http://dl_dir.qq.com/qqfile/tm/tm2007beta1.exe TM2007 Beta1  
. ]! }% x" f% R2 O3 u
4 @) T; O- r/ S0 E2 C英文版:5 j1 V0 [- I1 M9 W* Y
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview4/ Size: 14.1M8 }/ \: F0 X( T8 Y! p% b7 `2 H  C
http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/preview3/ Size: 12.4M
7 p* A% n; B( h- W+ J' Z3 d  l; ]http://im.qq.com/intl/en/qq/2009/ http://download.imqq.com/download.shtml. x: h2 d* T, W; y9 E3 Z, z
/ r; N0 d0 }5 [  }' K; g5 j
参考: http://im.qq.com/tm/  http://qq.qzone.qq.com/  http://im.qq.com/tm/   http://tm.qzone.qq.com/
返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全