$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[开发经验技巧分享] 整理 分享ZEN CART SQL 批量命令

本帖最后由 jim9 于 2012-8-8 15:58 编辑
' D9 _. a( w+ J, G6 q7 D
" n# t% C! l" M$ m/ T+ S8 m. OZEN CART 批量命令# B$ Z1 O% |/ ?& a% z5 u( X7 j
# ——————————————————–
) O2 Y+ c% \2 @5 l0 W" D4 L- q# 功能:清空Zen Cart中文版1.3.x的演示数据! k* W1 y" Y1 ?2 C* Y+ E( W
# 提醒:请做好备份 !!!
1 F: Y% {5 A5 U: h0 B4 c- j# 使用:管理页面 -> 工具 -> 执行SQL脚本
- ^$ N6 w# H! K#" W0 C2 d# a7 g" H/ W/ F
# Zen Cart 中文博客2 c! E% r6 I$ o: o% {% A7 e# U
# http://zcbk.org1 W& ]+ [1 P( I. U1 G/ {* }" |
# ——————————————————–
$ g" {# U# H- Y' I4 b代码:
' D: j+ d, C( U  ^; P- `# 清空商品分类、商品、属性
5 k! ]  o7 ?1 H& Z  L' W: c, wTRUNCATE TABLE categories;( f  l. A5 G! {
TRUNCATE TABLE categories_description;
1 w+ Y2 i! O5 N9 O7 ^3 {# 清空商品以及属性1 R2 i  X* q3 H; H$ T" g
TRUNCATE TABLE media_clips;4 {0 }8 K7 R0 l% M
TRUNCATE TABLE media_manager;
2 ?* y/ K* s5 t& y8 hTRUNCATE TABLE media_to_products;, S9 }+ C$ x5 d, ]4 @  W
TRUNCATE TABLE media_types;
: Q& _  d' B4 ^6 U& m( nTRUNCATE TABLE music_genre;
- m) S* r7 {$ z# JTRUNCATE TABLE product_music_extra;
" }$ C2 d% r# v" k) u- {TRUNCATE TABLE product_types_to_category;
# O# \0 S% G5 u# q# kTRUNCATE TABLE products;. O+ v" I6 T$ q: t4 l- s
TRUNCATE TABLE products_attributes;2 Y. S$ \- n) I9 {) U3 k
TRUNCATE TABLE products_attributes_download;
. D; _) m# d# m* Q: y8 k. KTRUNCATE TABLE products_description;, m( D' Z) S) f. t) L. U, O
TRUNCATE TABLE products_discount_quantity;$ @6 ^+ n1 @% Y  g! H
TRUNCATE TABLE products_notifications;
. X) J3 q9 Y$ K% KTRUNCATE TABLE products_options;
4 o& W2 H' F% P1 o: v3 f+ m( vTRUNCATE TABLE products_options_types;
# u& H! B2 t+ x) ]TRUNCATE TABLE products_options_values;
% }, V, t1 x: {. P4 VTRUNCATE TABLE products_options_values_to_products_options;8 N% X0 r, w/ [7 G+ @, w
TRUNCATE TABLE products_to_categories;, V  r& V9 M( S& a- B# E* D
TRUNCATE TABLE record_artists;
+ X) J% w- l( d- e  Z+ d8 ^TRUNCATE TABLE record_artists_info;
! v/ |; Q. @9 O! O( [TRUNCATE TABLE record_company;2 T# b  c4 P* L: H3 P' G) M
TRUNCATE TABLE record_company_info;9 `& D8 ]% j- J' S
# 清空推荐商品+ J7 p$ u; t+ H0 z
TRUNCATE TABLE featured;
# i4 ?$ T8 N4 `# 清空促销商品! i' U: `* x( P4 S
TRUNCATE TABLE salemaker_sales;
; O8 t& Q+ w/ o' Z+ o2 o- |# 清空特价商品
! }  T  N9 f, ], s% DTRUNCATE TABLE specials;
) l. z0 d" c& Z( M  C% }% m# Q2 g# 清空团体价格
. V% V  ]0 Q$ s6 e) _  ]$ KTRUNCATE TABLE group_pricing;
2 H3 v: Y% ~, e* j# 清空厂家及资料9 L/ }( L6 B- L7 D& |6 u: W
TRUNCATE TABLE manufacturers;
" U' [: \9 L8 l: w' O9 ?9 RTRUNCATE TABLE manufacturers_info;+ O$ H& D! _* ]
7 c% s- }8 E& z: V3 F* E
# 清空客户评论5 `  Y8 |+ t7 f
TRUNCATE TABLE reviews;5 v, k1 ], N- F# ]4 U' R
TRUNCATE TABLE reviews_description;
. V% p9 q0 d. R . _0 `% L! ?& j' M& B
#清空前台注册用户 订单 历史订单等信息 慎用
( \/ t; l, M( @9 F0 X0 gTRUNCATE TABLE `address_book`;
3 F; n% R( z# W- D  {: K7 [9 K. ETRUNCATE TABLE `admin_activity_log`;, y! J; p4 M1 A1 M2 n; Z/ F# _
TRUNCATE TABLE `counter`;; I* H' w% I, r( i. _
TRUNCATE TABLE `counter_history`;
; `1 [( y6 A( \# w! NTRUNCATE TABLE `customers`;
2 O' e, j+ ~$ }, sTRUNCATE TABLE `customers_basket`;
& i* i5 [9 {- I' F2 V  q4 yTRUNCATE TABLE `customers_info`;
( ~4 K  {9 r, S) k; JTRUNCATE TABLE `orders`;+ Q( B6 i% _" I: {3 h
TRUNCATE TABLE `orders_products`;
2 t, x  H: U; ]; V& x8 Y: JTRUNCATE TABLE `orders_status_history`;
, l( W$ M% L' ZTRUNCATE TABLE `orders_total`;
+ L. t3 N- |. H: Q# K) b3 MTRUNCATE TABLE `paypal`;) ~) E2 D% t$ Z: \8 X, M/ S
TRUNCATE TABLE `paypal_payment_status_history`;
1 h, s5 {4 f- W% u1 o; vTRUNCATE TABLE `paypal_session`;
2 i( w6 A. F1 A; ]1 Q  y# mupdate `products_description` set `products_viewed` = '0' WHERE `products_viewed` > '0';
9 `2 W5 r8 \8 E: ]update `products` set `products_ordered` = '0' WHERE `products_ordered` > '0';
( g9 G# `" m& w3 G9 ~- y二 批量增加各常用项数据字段, S9 w! k8 L, G2 `+ g$ B
  #=====================================================================
' I( k+ H2 p8 B/ W. V2 m# M# h # @ 增大 Zen Cart 数据库字段6 j0 t0 W0 }1 }/ p/ Y
#
9 L/ j) b5 \/ g* n8 e) P # @ 使用方法: (下面三种导入方式 任选其一 不必重复操作); C! J8 X: D2 P$ E8 E# m
# @ 一 复制本文件代码, 粘贴入Zen Cart 后台 --> 工具 --> SQL安装 项中 提交 或 在其的 浏览文件中 找到本文件 直接提交导入 : ~, m$ h4 x) z- b% O& L3 Y8 e/ D
# @ 二 直接在 PHPMyadmin中 的 当前数据库中的 SQL项 粘贴本文件代码, 执行即可
' Y% K; }/ \: M7 w1 b3 ^) M # @ 三 在 PHPMyadmin  中的当前数据中 点击导入项 并导入本文件 执行即可, t5 u- I' p- o! f
#& _( c9 A& s& d/ e
# @ By KIRA' Q; w- w, U: n# }; V; \' a* a
# @ QQ: 6171718( h. ^$ g' m3 j& ~
# @ Email: kira@kpa7.net$ r1 K. z0 ]/ x. F1 E
# @ Blog: http://zcbk.org6 |& f  |/ I0 K4 e9 ?
#=====================================================================0 X- X/ N. M8 F
ALTER TABLE categories MODIFY categories_image varchar(255) ;: |% ^, T2 O: Q5 S6 o/ {
ALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;
+ i# E* `6 |9 iALTER TABLE products MODIFY products_model varchar(255) ;
. [. p8 g! _! T0 W9 QALTER TABLE products MODIFY products_image varchar(255) ;
& t" f7 g3 C, P0 H5 N, H$ XALTER TABLE products_description MODIFY products_name varchar(255) ;
8 F6 a6 J9 G( u9 V3 R) [# z0 ZALTER TABLE address_book MODIFY entry_firstname varchar(255) ;
0 u8 p8 K: z$ M8 G- |+ WALTER TABLE address_book MODIFY entry_lastname varchar(255) ;
& l+ C$ O  i# c3 {. d" j1 u5 v. \ALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;/ y% X7 Y$ B" V, d$ H3 R0 _! B& N
ALTER TABLE configuration_group MODIFY configuration_group_title varchar(255) ;
7 j7 O6 d4 Z( Y- _ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY products_name varchar(255) ;2 Y' f. N. \$ Q' d
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY wishlist_name varchar(255) ;
  C2 @, s; \! v" ~ALTER TABLE files_uploaded MODIFY files_uploaded_name varchar(255) ;
5 G3 T4 z2 p6 O6 R9 u  XALTER TABLE orders MODIFY customers_name varchar(255) ;5 ~; z$ N  Y8 @) W: H, Z. k
ALTER TABLE orders MODIFY customers_email_address varchar(255) ;4 {+ W- F' [( _" I+ I8 \/ r
ALTER TABLE orders MODIFY delivery_name varchar(255) ;
  {; H) j% M! OALTER TABLE orders MODIFY billing_name varchar(255) ;
- T9 O) @  k: ^ALTER TABLE orders MODIFY cc_owner varchar(255) ;
9 ]  W5 i" s! B7 |( Y8 D" hALTER TABLE orders_products MODIFY products_name varchar(255) ;
, g& [* s$ O2 h9 s8 C& EALTER TABLE orders_products MODIFY products_model varchar(255) ;
1 ]4 Z6 s* N5 B4 ^: KALTER TABLE address_book MODIFY entry_street_address varchar(255) ;
2 ]( k" `9 Q. W: |' u1 _1 F三批量变更商品部分属性
$ X3 E' t8 f/ M2 X  #==========================
3 i* W( P" y$ O0 g( T# @ Zen Cart 中文博客8 Q  Y3 z& y6 ?5 }
# @ By KIRA
! ^. \5 r& p+ j/ v; a6 g# @ QQ: 6171718
" t" X. n& h" v # @ Email: kira@kpa7.net
: f) h9 _% E. S+ X0 P # @ Blog: http://zcbk.org
2 t, G7 K7 @, u3 V: a #==========================- e, V9 m0 y  m8 C) L! b" o) b& b
#批量设置特价商品起始时间, 其中 0001-01-01 为 无起始时间
8 M3 b8 u* g1 k; d: K" o, l- {UPDATE specials SET specials_date_available ='0001-01-01';' M; r: x/ U( `. K/ z& O
#批量设置特价商品到期时间 其中 2020-12-31 为到期时间
6 O4 H3 j( o+ A! D! q. b) ?UPDATE specials SET expires_date ='2020-12-31';
: V* G3 x; F. `& H. G+ h2 V 1 f6 g0 R# z( t) W5 b
#批量开启特价商品1 p; A/ j8 P1 r7 X
UPDATE specials SET status ='1';0 m' p% H  a) E/ x2 V0 w

( M! z1 Y% q5 x8 |1 z; {#批量关闭特价商品
: x( j, X; d* i5 [7 M" T, I7 s1 QUPDATE specials SET status ='0';% \* z! U: D, V0 y/ M6 o: _) _
) l/ \- A( K5 q4 \
#批量设置全站商品免运费
& M+ ]( x/ x5 p' m+ }UPDATE products SET product_is_always_free_shipping = '1';
. w1 f- x" E8 }4 H8 k* Y / }$ O, r- q$ \% ~
#批量更改商品添加时间 其中 2011-10-01 为添加时期
# U) ]* \+ s) T7 ^UPDATE products SET products_date_added = '2011-10-01'; / u- G/ o' \! Q' Z/ K
) e& J" x# F: e0 u
#批量更改商品重量 其中 500 为重量值' L9 a# N. k& V$ `
UPDATE products SET products_weight = '500'; # M" \0 T# Y$ Q9 R: B
#批量设置库存数量 其中 99 为库存数量
$ h8 i3 n# h3 K+ S! \1 z" oUPDATE `products` SET `products_quantity` = '99';' Q; w# i- `" O/ m4 U6 y
( m& Y% J% f. R; d
#批量设置特价,其中 +11.55 指的是增加 11.55,如果是减少就是 -11.551 E+ c8 }4 M3 P
UPDATE specials SET specials_new_products_price=specials_new_products_price+11.55;
3 D* K: w$ r1 @( l  x( M& q: XUPDATE products p,specials s SET p.products_price_sorter = s.specials_new_products_price WHERE p.products_id = s.products_id;1 D1 x; Q  j0 z% S+ D
#批量设置原价,其中 +22.66 指的是增加 22.66,如果是减少就是 -22.66; c/ j9 C1 w. M
UPDATE `products` SET `products_price`=`products_price`+22.66;
- T5 ^8 U5 I8 y! [6 h+ Q3 V 2 c) B* n& T% X  k5 ?; y5 S
#批量替换商品描述指定字符
7 a+ k! `$ X$ uupdate products_description set products_description=replace(products_description,'这里输入要替换的字符','')
. u# ]# T+ c2 c最后再补充一个 修复 因使用批量删除导致的后台添加商品属性下拉选择空白的SQL6 Z6 F% t( i( A  X9 s
详情可以参见:6 m5 k: p5 T* F' M/ Z
  #==========================- I3 C  j  [0 \% w4 r+ ?
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (0, '下拉');
0 O1 q) |5 k- eINSERT INTO `products_options_types` VALUES (1, '文本');
5 j9 b4 r# b; |4 E- HINSERT INTO `products_options_types` VALUES (2, '单选');
# k7 p. Q9 p' u$ i0 H. C4 oINSERT INTO `products_options_types` VALUES (3, '多选');
. i1 k1 {- I4 S$ o3 |" z* XINSERT INTO `products_options_types` VALUES (4, '文件');
5 s6 w# j8 P+ p2 \  k( w6 `  ~( ^INSERT INTO `products_options_types` VALUES (5, '只读'); 2 q+ _& \8 u! [
参考: 互联网

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全