$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[开发经验技巧分享] 整理 分享ZEN CART SQL 批量命令

本帖最后由 jim9 于 2012-8-8 15:58 编辑
  M* _9 J' H! x0 ]# F0 R  R
3 r; z2 l" b+ w& Q- M- AZEN CART 批量命令
- i6 J4 u% ^1 t3 z, r# ——————————————————–6 C8 m1 ]; E' O4 p
# 功能:清空Zen Cart中文版1.3.x的演示数据. j" O/ i% @) ^0 Q, F/ E4 f, N
# 提醒:请做好备份 !!!
8 N; I1 C- S' g) @# 使用:管理页面 -> 工具 -> 执行SQL脚本
9 t- p4 Y: x* d3 d" x% a( i#. k6 A7 }+ ?& n2 h4 {1 M7 ~' G: a
# Zen Cart 中文博客' O% D1 g2 {5 L- D1 x0 A* c
# http://zcbk.org) _1 m& Q% K/ u/ m- e
# ——————————————————–. k: d. f/ `% u; ?0 @% N' T1 a
代码:
' M* H- g2 L: X. x* Z( L4 d/ c# 清空商品分类、商品、属性: |% [* Y3 ~8 B0 }  X# A1 L
TRUNCATE TABLE categories;
( P8 k+ V2 Q% j0 Q) H6 ETRUNCATE TABLE categories_description;
" X) f/ O+ F$ E, G* |, }. l' C6 n# 清空商品以及属性/ L8 S1 }8 e: t2 X4 |' B! e3 M  C
TRUNCATE TABLE media_clips;9 {+ P# _  y* a& G2 \: k$ V, q
TRUNCATE TABLE media_manager;& ~# V, Y/ I: l/ T$ c' V; z
TRUNCATE TABLE media_to_products;
+ M" x0 Q- g0 i7 q( \) Y5 WTRUNCATE TABLE media_types;
$ {4 K1 `8 |& DTRUNCATE TABLE music_genre;
: U7 V; m+ m; n* T! x& WTRUNCATE TABLE product_music_extra;
  [8 _" s$ V6 }5 ~TRUNCATE TABLE product_types_to_category;; ]1 x6 T0 d; V' Y% A8 ~
TRUNCATE TABLE products;# v& L. T6 f$ ~1 q4 q, B
TRUNCATE TABLE products_attributes;2 N7 l6 f4 t' e9 O+ Y) N
TRUNCATE TABLE products_attributes_download;
% N7 N/ F4 K0 _, E7 k0 VTRUNCATE TABLE products_description;" n. D7 F! q' N* _# E
TRUNCATE TABLE products_discount_quantity;
9 B2 }) ?4 b2 X; s  kTRUNCATE TABLE products_notifications;
+ D# S2 E/ O2 q: ^& G( w' @TRUNCATE TABLE products_options;6 D0 O6 h* G7 b- F/ @
TRUNCATE TABLE products_options_types;6 z0 Y" g9 n' c9 }" V
TRUNCATE TABLE products_options_values;: p* n0 v- t" L5 v5 F
TRUNCATE TABLE products_options_values_to_products_options;
- d0 }9 p* j8 D% bTRUNCATE TABLE products_to_categories;2 r1 L. U. I2 K, M5 [5 ~, u* s$ ^
TRUNCATE TABLE record_artists;
  [+ D: w1 n2 s' ~3 [( gTRUNCATE TABLE record_artists_info;
, [6 q% C( h. H% S2 c- d- TTRUNCATE TABLE record_company;
7 a- R& s1 d& x2 T8 nTRUNCATE TABLE record_company_info;
! o% |8 v! o# R2 w8 c# b# 清空推荐商品
* {' Y$ b% U+ @TRUNCATE TABLE featured;
2 A( S2 ]( M+ |, `% s" w8 ~# 清空促销商品
& t* y8 O+ l, d: L' g; n+ lTRUNCATE TABLE salemaker_sales;' q7 n8 _! k& B2 W, {
# 清空特价商品" y7 `% Z# y5 N' M; A
TRUNCATE TABLE specials;: [5 H) @/ d! N4 @7 d" j% M
# 清空团体价格/ [1 c2 G( [. E8 [9 f
TRUNCATE TABLE group_pricing;5 T. {) K* b0 S8 e" X2 c
# 清空厂家及资料- u8 [& ]5 j* B
TRUNCATE TABLE manufacturers;  O- B& d2 h# F, G  `+ w2 g3 X' B
TRUNCATE TABLE manufacturers_info;0 a* ~- f/ r  C
. z/ T! O0 ?- S4 z# N) e# S. r
# 清空客户评论- \0 k; p+ O* ]" S1 a2 }! U
TRUNCATE TABLE reviews;" C' c5 Y) n4 f6 |' J; s: n6 Y; ~0 ~
TRUNCATE TABLE reviews_description;( f5 y& w" _+ |; l. p" ]9 ?
: a; P( U" X% i: e/ i
#清空前台注册用户 订单 历史订单等信息 慎用$ \/ b2 ?! f1 G; c( r3 M: |
TRUNCATE TABLE `address_book`;2 R  [. h) Y2 p- ~6 H  w7 i  H
TRUNCATE TABLE `admin_activity_log`;
# r8 \# ~) n. l1 I7 G8 V1 I+ RTRUNCATE TABLE `counter`;
$ N! y! t: L$ S8 o% A0 K! STRUNCATE TABLE `counter_history`;% P5 |# z! k7 D$ V4 m% M, a: h7 Y$ @
TRUNCATE TABLE `customers`;
/ K) |. i7 Y% ATRUNCATE TABLE `customers_basket`;/ Q+ S9 G4 Y9 `! [
TRUNCATE TABLE `customers_info`;, L; j3 [" J  G3 a
TRUNCATE TABLE `orders`;
  d3 l9 s/ f/ s2 OTRUNCATE TABLE `orders_products`;
/ q; S% q/ @! a1 K2 n0 [; HTRUNCATE TABLE `orders_status_history`;$ i* o8 M! @7 C* h
TRUNCATE TABLE `orders_total`;+ y9 W0 Z4 z5 N6 ?( j+ B1 G7 e
TRUNCATE TABLE `paypal`;$ d5 i3 Q8 O# ]+ R7 U6 e+ l) F
TRUNCATE TABLE `paypal_payment_status_history`;
3 s# i0 G/ ^) y4 e6 ~; W2 ZTRUNCATE TABLE `paypal_session`;+ H" F: w0 m* z. _  h0 ?
update `products_description` set `products_viewed` = '0' WHERE `products_viewed` > '0';6 O6 @/ f7 a! A; P, z
update `products` set `products_ordered` = '0' WHERE `products_ordered` > '0'; " L. w5 W& z7 X$ }) H, e
二 批量增加各常用项数据字段0 Q0 C/ C7 v* Y" }
  #=====================================================================
9 k/ ~$ G' s4 |" Z" B4 l+ p% O # @ 增大 Zen Cart 数据库字段2 P! B* b2 Z* G4 ?
#
% V3 g2 z) v& b4 H, K+ i" B( V# M # @ 使用方法: (下面三种导入方式 任选其一 不必重复操作)1 i1 h7 ?. P# e; g: a5 o6 S% W2 ]$ [
# @ 一 复制本文件代码, 粘贴入Zen Cart 后台 --> 工具 --> SQL安装 项中 提交 或 在其的 浏览文件中 找到本文件 直接提交导入 & ~8 m6 U8 S7 j; i6 y
# @ 二 直接在 PHPMyadmin中 的 当前数据库中的 SQL项 粘贴本文件代码, 执行即可
6 @2 [8 x% P4 N; T6 q9 w' }- ^ # @ 三 在 PHPMyadmin  中的当前数据中 点击导入项 并导入本文件 执行即可
! B2 ~+ m+ h9 [( K# U #
; m3 ?& m2 {* j* o # @ By KIRA
3 J) s1 k2 {$ ]- D) i) x # @ QQ: 6171718' j, m; c: ^: f2 @1 h/ }7 I% G
# @ Email: kira@kpa7.net% H( Z5 R: o7 B. a, U* f/ ?* |
# @ Blog: http://zcbk.org- W, |& h( W; G- S5 `, H8 `
#=====================================================================. \# _* K# R4 A. B; {4 N" [
ALTER TABLE categories MODIFY categories_image varchar(255) ;& u  y/ l( X! Z0 @) D" R
ALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;
) d; G: F! ]- I+ AALTER TABLE products MODIFY products_model varchar(255) ;
$ Y" ]! E. f* D0 F8 ~+ b; l2 QALTER TABLE products MODIFY products_image varchar(255) ;2 l7 {4 k4 Q1 o, \5 ^+ M4 S
ALTER TABLE products_description MODIFY products_name varchar(255) ;
6 M$ U; q' p5 s. b- k* _  VALTER TABLE address_book MODIFY entry_firstname varchar(255) ;* h5 A$ S6 [4 U) \* o: W. L
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_lastname varchar(255) ;
& q+ T, z! g1 d2 K8 ]8 RALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;
2 C1 `  K2 P0 a' b5 V) bALTER TABLE configuration_group MODIFY configuration_group_title varchar(255) ;! Q6 |9 O. ?( X2 z
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY products_name varchar(255) ;4 ^$ C+ \$ g/ ~* q# v) W, h
ALTER TABLE customers_wishlist MODIFY wishlist_name varchar(255) ;! G+ Y2 o) E8 ~9 |# g4 @
ALTER TABLE files_uploaded MODIFY files_uploaded_name varchar(255) ;! k9 t; n1 |! U
ALTER TABLE orders MODIFY customers_name varchar(255) ;5 }4 s% b- I* K5 y
ALTER TABLE orders MODIFY customers_email_address varchar(255) ;7 @: X; N( X- S" l' Z$ b, V7 B' {  n
ALTER TABLE orders MODIFY delivery_name varchar(255) ;
- q; g# q6 M3 Q6 @2 Y" ~; l% t( p( HALTER TABLE orders MODIFY billing_name varchar(255) ;3 J1 w" B0 U2 V* Z7 ?
ALTER TABLE orders MODIFY cc_owner varchar(255) ;
6 m9 \/ j' ~) M" K* l# B* `ALTER TABLE orders_products MODIFY products_name varchar(255) ;8 z& s  B. I% p
ALTER TABLE orders_products MODIFY products_model varchar(255) ;& q0 i5 Y( n" g) W
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_street_address varchar(255) ;
: U# }9 K& s- `( |三批量变更商品部分属性
2 ~! v& F* m5 P+ F+ N2 N  #==========================
9 E! e# g, j0 |( J: ?# @ Zen Cart 中文博客0 ^0 \! E! k  t8 g+ W3 T" Q# P
# @ By KIRA
% a, J6 O. T7 s' `# @ QQ: 6171718
2 i2 B' U' H) N1 j # @ Email: kira@kpa7.net
" b1 x! Z! X3 I: I3 m% U/ ?: D/ A5 F # @ Blog: http://zcbk.org) I7 _; S: F, s* w1 b
#==========================
8 d3 w* U6 y) V7 [0 I* n  x. O#批量设置特价商品起始时间, 其中 0001-01-01 为 无起始时间
% w- @) s& I2 F- mUPDATE specials SET specials_date_available ='0001-01-01';
. m. E- `  }1 M2 c# s8 [6 c# d#批量设置特价商品到期时间 其中 2020-12-31 为到期时间( s' D1 t$ `1 V( i9 Q
UPDATE specials SET expires_date ='2020-12-31';5 c5 O# i1 T/ G1 D: W/ ?( Y
, l, k0 e) o1 @: l- X8 Y
#批量开启特价商品
) L8 n' o9 ~+ C# i" `8 \+ U8 HUPDATE specials SET status ='1';+ y5 ~( ^! w- G
# P% z& D$ X9 u( Z% h
#批量关闭特价商品+ }- D7 Z! t: G" E
UPDATE specials SET status ='0';
3 |9 S) ~. i0 `, X0 U
) E5 C5 G# U9 G) X/ s( O" ?% c: B#批量设置全站商品免运费
' n7 [: m, {, Y- `UPDATE products SET product_is_always_free_shipping = '1'; 7 o1 M* m% d* I# b# S. l

- X$ U) n) V9 x; `9 S2 A$ r$ v#批量更改商品添加时间 其中 2011-10-01 为添加时期& B# q7 f7 ?! u0 w& t" `+ F
UPDATE products SET products_date_added = '2011-10-01'; & e5 m1 N3 u. T) A9 _1 b) I: z
: e9 X  V1 U3 [$ v1 X/ L! j' d. M
#批量更改商品重量 其中 500 为重量值. Y% W( N- t8 v) i1 P  l7 m
UPDATE products SET products_weight = '500'; 5 Q! z: s6 H5 i9 ~9 X+ \# Q* h: x
#批量设置库存数量 其中 99 为库存数量
) J8 P% U# ]0 |1 r+ \UPDATE `products` SET `products_quantity` = '99';
' ^/ }" F+ d" J, G: u9 S+ l8 e . Q( {) L2 w+ v2 Z1 b( W, d  i
#批量设置特价,其中 +11.55 指的是增加 11.55,如果是减少就是 -11.55
- ^1 l% ]5 ?# }  V& Y2 _8 cUPDATE specials SET specials_new_products_price=specials_new_products_price+11.55;
" d) W; y, s8 g/ h" M+ }UPDATE products p,specials s SET p.products_price_sorter = s.specials_new_products_price WHERE p.products_id = s.products_id;5 Y7 f1 z+ P! U" k9 u
#批量设置原价,其中 +22.66 指的是增加 22.66,如果是减少就是 -22.665 U  \. n3 w5 e# V, q5 T5 ?' c6 X
UPDATE `products` SET `products_price`=`products_price`+22.66;5 B8 B1 `! ?1 }
" ?; r; d* w9 `8 f
#批量替换商品描述指定字符" h" o  K1 I' j1 p* W+ c; k
update products_description set products_description=replace(products_description,'这里输入要替换的字符','') ! p& z% X0 q  |0 {+ p0 A
最后再补充一个 修复 因使用批量删除导致的后台添加商品属性下拉选择空白的SQL
8 N" t5 [+ [& D% E- J详情可以参见:! B* E8 V. ~/ X9 Y, j; Z
  #==========================3 c% Z8 n4 |: b
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (0, '下拉');
- D" y+ X8 P3 U3 h- QINSERT INTO `products_options_types` VALUES (1, '文本');
% G5 N" E5 y3 i) d. z( a0 B4 rINSERT INTO `products_options_types` VALUES (2, '单选');3 p7 Z: E' j9 y5 q: n7 P
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (3, '多选');/ b. Z/ ^  `- J: @+ V( T
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (4, '文件');
* [' f$ U# P. T& \. ?- S/ M! YINSERT INTO `products_options_types` VALUES (5, '只读');
/ V/ s, f) v& S0 K1 g" V参考: 互联网


返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全