$7.49 .com domain with free InstantPage Website Builder$1.99 Web Hosting   捷飞网络官方淘宝店   Godaddy 优惠码
返回列表 发帖
分享到:
[开发经验技巧分享] 整理 分享ZEN CART SQL 批量命令

本帖最后由 jim9 于 2012-8-8 15:58 编辑
) M7 g0 }% `: r
3 ~5 O, l2 z8 x; O1 W& M2 y/ vZEN CART 批量命令) r( }  K$ p+ i* ^4 s
# ——————————————————–6 e9 I  c) p! u' J$ |! R# s! @* p
# 功能:清空Zen Cart中文版1.3.x的演示数据
/ H# ^7 k3 s" C, K8 G8 b# 提醒:请做好备份 !!!
6 p8 d! e2 c- s- ~# 使用:管理页面 -> 工具 -> 执行SQL脚本" L- @" c- Q2 g* ^" P" t4 j
#
; u: d: h( k9 {' c# g# Zen Cart 中文博客
  e' H3 C5 F3 S2 k: ^# http://zcbk.org
( G( g, j# u  E  T" L# w" ~# ——————————————————–
. s0 a  ?) i- ^& F+ A  Y代码:
+ {$ i5 W- P* u% I: m' V" F; T# 清空商品分类、商品、属性
: @# N9 r1 o5 m( v+ M$ ?5 hTRUNCATE TABLE categories;
) U2 i; @$ U6 ^# ATRUNCATE TABLE categories_description;
4 ?+ r1 ~3 o$ k, \# 清空商品以及属性6 h4 c1 u' [* i" C- [
TRUNCATE TABLE media_clips;
. Q6 s# t# D* v% ^- V. c, E) ?TRUNCATE TABLE media_manager;6 n& _% S0 Y* t
TRUNCATE TABLE media_to_products;5 j& A$ K4 B. J8 x1 W1 M) z1 t
TRUNCATE TABLE media_types;5 z. R- \: j. g" ^
TRUNCATE TABLE music_genre;
' v; M1 Y  X: {, m0 d9 z* ?4 cTRUNCATE TABLE product_music_extra;2 S8 ^/ ^" \( _) }* P) m$ Z! I) b
TRUNCATE TABLE product_types_to_category;, o6 M/ K. `. W, s
TRUNCATE TABLE products;; Z! _" i  U2 n" H6 Y# A
TRUNCATE TABLE products_attributes;
. G2 E! z1 }. uTRUNCATE TABLE products_attributes_download;' D# g9 a+ l) H: ?: C8 z8 h
TRUNCATE TABLE products_description;- {' }* u7 r0 N
TRUNCATE TABLE products_discount_quantity;
; J0 o, Q6 Z) k3 n% r8 DTRUNCATE TABLE products_notifications;
6 t- W( W+ f; l; T. WTRUNCATE TABLE products_options;
, B  j7 j) z$ |+ w+ |0 \; z' g/ aTRUNCATE TABLE products_options_types;
+ o) u2 V- B' K3 C* j; e) P4 h7 cTRUNCATE TABLE products_options_values;4 h" B5 T' ?/ O6 {5 n7 z& z
TRUNCATE TABLE products_options_values_to_products_options;
# S, ?8 B3 E$ `TRUNCATE TABLE products_to_categories;2 v+ ^# t3 p* _  `3 J: E
TRUNCATE TABLE record_artists;
" n# T% c& i. g8 `TRUNCATE TABLE record_artists_info;
8 D- i& L: C; y% F! E5 hTRUNCATE TABLE record_company;
6 H: \9 e0 F$ w/ F, R: D' f+ WTRUNCATE TABLE record_company_info;, R* h9 P/ l2 w- T& w7 q
# 清空推荐商品& w( [& g/ ]) ~
TRUNCATE TABLE featured;; ?9 Q& {! z$ Y; J/ I8 w
# 清空促销商品
" g* r" D" `  O$ }& QTRUNCATE TABLE salemaker_sales;' {9 ~) e9 c, v& t  R
# 清空特价商品/ G4 P1 k, ]& D2 t! t0 {, I
TRUNCATE TABLE specials;5 X6 t& ]7 _4 Z. e' f2 L* [
# 清空团体价格
+ g2 b! ^; n$ }* K( {! @5 o5 ]TRUNCATE TABLE group_pricing;
2 U1 W. r* _& k  H1 z* t# 清空厂家及资料" n6 _3 u0 Z& M/ a, ~, A
TRUNCATE TABLE manufacturers;9 H7 O1 o; L; q# F% B
TRUNCATE TABLE manufacturers_info;
/ Y% \# N, x' }7 \/ x 4 N( ]% G7 j* z1 m/ o* C
# 清空客户评论0 s8 I" y/ e6 _# u5 b: I. ]( h( x
TRUNCATE TABLE reviews;8 [+ ?; _/ J: g
TRUNCATE TABLE reviews_description;' }) L6 M" q4 M

- _0 H! _( j1 H! s4 E. j/ \0 ~  s, x#清空前台注册用户 订单 历史订单等信息 慎用
* w1 P' u7 a4 Y  Y0 q7 u: UTRUNCATE TABLE `address_book`;
; D1 d  @4 Q7 ~3 q% p7 ?4 {TRUNCATE TABLE `admin_activity_log`;
3 x7 ~9 j. a  _2 `# }+ z, x+ nTRUNCATE TABLE `counter`;
! t+ @0 U) ^! [1 j. @. o8 h6 rTRUNCATE TABLE `counter_history`;+ E. F' r$ v' P/ t
TRUNCATE TABLE `customers`;
; ?& S" J+ R: N! b8 O/ G6 YTRUNCATE TABLE `customers_basket`;
7 ]. S8 q! p: k0 n9 v+ @. TTRUNCATE TABLE `customers_info`;
3 T5 \# Q5 O# w3 Y4 q1 oTRUNCATE TABLE `orders`;$ `4 E; {& Q5 r
TRUNCATE TABLE `orders_products`;
/ ^2 c( n- m2 A; Q6 A7 Y! oTRUNCATE TABLE `orders_status_history`;
$ f( @+ }7 i& xTRUNCATE TABLE `orders_total`;1 u. g3 z- _0 Q# z- U. W
TRUNCATE TABLE `paypal`;
. a/ g! l. }$ ]- e, v# e% tTRUNCATE TABLE `paypal_payment_status_history`;7 N3 p/ n  A1 F2 C
TRUNCATE TABLE `paypal_session`;
* a0 j! g% s- kupdate `products_description` set `products_viewed` = '0' WHERE `products_viewed` > '0';( ?: I- g# \  H! L! K
update `products` set `products_ordered` = '0' WHERE `products_ordered` > '0'; - Z& @) M! {6 v; L
二 批量增加各常用项数据字段( M4 Y' K4 N$ T" ~
  #=====================================================================' N) q) G& C( W$ {) ]$ S, b$ J+ d( ?
# @ 增大 Zen Cart 数据库字段
5 ]( Z2 t8 o2 ^0 E9 z/ \ #
2 K+ e$ Y' c- u: h- q # @ 使用方法: (下面三种导入方式 任选其一 不必重复操作)* F3 M! l6 @3 X' `- P
# @ 一 复制本文件代码, 粘贴入Zen Cart 后台 --> 工具 --> SQL安装 项中 提交 或 在其的 浏览文件中 找到本文件 直接提交导入 + f! a; v2 l% A1 y  Y) X5 H7 N  B
# @ 二 直接在 PHPMyadmin中 的 当前数据库中的 SQL项 粘贴本文件代码, 执行即可3 j( e+ S  j9 O: n6 r7 g6 E
# @ 三 在 PHPMyadmin  中的当前数据中 点击导入项 并导入本文件 执行即可
4 }  W* C* k* m3 h7 [ #( Z/ }6 J5 d9 J  C6 O7 c% V( D
# @ By KIRA
. c+ O% [, x9 r* |. X # @ QQ: 6171718
: l0 E- O, Z2 `' A% b0 q  y: X# @ Email: kira@kpa7.net% Z! m' N; |' V2 y
# @ Blog: http://zcbk.org
8 G( e# o% a4 ]3 V* d/ ~#=====================================================================
6 _, m7 A; z( K' {ALTER TABLE categories MODIFY categories_image varchar(255) ;9 k; b0 W( l- K7 Y; ^
ALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;
; o( c1 J2 ?! v1 |1 C1 ^ALTER TABLE products MODIFY products_model varchar(255) ;9 m. T% t# _; B( C+ a
ALTER TABLE products MODIFY products_image varchar(255) ;; _6 m% d0 x) K- b) y6 [$ Z
ALTER TABLE products_description MODIFY products_name varchar(255) ;5 Q2 h: ?3 w8 j/ Z, u+ ^9 X! I
ALTER TABLE address_book MODIFY entry_firstname varchar(255) ;
: V( X, D# |- h$ t1 DALTER TABLE address_book MODIFY entry_lastname varchar(255) ;
0 p8 Z$ @7 j  M9 b. j( dALTER TABLE categories_description MODIFY categories_name varchar(255) ;, R& S  E, v: F* C  B0 z
ALTER TABLE configuration_group MODIFY configuration_group_title varchar(255) ;
. o3 P2 a6 I3 e& R) U5 t2 RALTER TABLE customers_wishlist MODIFY products_name varchar(255) ;
8 B. G" p. h/ o9 s. QALTER TABLE customers_wishlist MODIFY wishlist_name varchar(255) ;
% R/ q4 B) M' P% z6 Y2 `ALTER TABLE files_uploaded MODIFY files_uploaded_name varchar(255) ;
; T+ F  @) F7 B. U9 X+ [ALTER TABLE orders MODIFY customers_name varchar(255) ;
3 M9 ~- q' D, i3 H: r" q2 Q3 kALTER TABLE orders MODIFY customers_email_address varchar(255) ;/ z, n0 E% D$ h6 [3 x0 [; |2 s
ALTER TABLE orders MODIFY delivery_name varchar(255) ;# i" v  {5 S1 j- |( f
ALTER TABLE orders MODIFY billing_name varchar(255) ;
! s2 M) u4 Z) R6 fALTER TABLE orders MODIFY cc_owner varchar(255) ;
6 ?5 P# M0 X2 f  f' f3 kALTER TABLE orders_products MODIFY products_name varchar(255) ;
$ ~2 `+ ?: C2 D8 KALTER TABLE orders_products MODIFY products_model varchar(255) ;
/ D% Q- Z5 J' [- |3 L/ R2 jALTER TABLE address_book MODIFY entry_street_address varchar(255) ; 9 H$ ^# w* |, C8 z
三批量变更商品部分属性: n* T$ h& z0 Z% s" m" ?. v9 ?- Y
  #==========================( I( I, d0 s6 u8 \2 k8 R% ^9 c8 s9 C
# @ Zen Cart 中文博客8 q6 P6 G9 j( e+ b
# @ By KIRA% A: G) ^7 h! [
# @ QQ: 6171718! ?: m. E# {# W% a
# @ Email: kira@kpa7.net
  d" g/ b* I- f* o) e  ]& g+ j # @ Blog: http://zcbk.org
6 {2 e0 w/ k. K- H, y8 o& a8 T) V #==========================0 P" v: B) v/ ], ?  v, I
#批量设置特价商品起始时间, 其中 0001-01-01 为 无起始时间
( C9 L6 W* Y: A8 p! a  y! H  T  K1 }UPDATE specials SET specials_date_available ='0001-01-01';
, o1 j! [3 O, c#批量设置特价商品到期时间 其中 2020-12-31 为到期时间
) [9 j. A6 A1 d. X: j- A4 tUPDATE specials SET expires_date ='2020-12-31';/ E0 [( t2 q# V/ c4 I) R% _
3 _( N  x9 H: O; x) A/ \( S
#批量开启特价商品2 x* e2 ^0 v; R, K9 S* G- E
UPDATE specials SET status ='1';/ O: Y" n9 I. O# t) i' W. q! i" \
2 B3 v" F/ \/ D8 s) J* m
#批量关闭特价商品7 `5 ^# f1 b; |1 t  F
UPDATE specials SET status ='0';6 }4 r  b# F- ^/ {1 L& m; B
& W5 a9 ]5 [! Y; W  r$ `3 a& P
#批量设置全站商品免运费* _" R0 A0 `. Z' g4 d% W- _' \  j
UPDATE products SET product_is_always_free_shipping = '1'; . {1 [) n4 a; B, }9 u; Y1 b% ^. i

* v' ~* \1 l1 B; Y9 r% O% t#批量更改商品添加时间 其中 2011-10-01 为添加时期5 m8 W5 s! k4 z/ z8 @2 T2 W$ q
UPDATE products SET products_date_added = '2011-10-01';
) ]0 T' t9 p0 [! `* N9 E! q0 d 7 {# s; k$ u% p
#批量更改商品重量 其中 500 为重量值
& p. i" O3 R+ qUPDATE products SET products_weight = '500'; " g0 ]& i. h% \8 s: C" @
#批量设置库存数量 其中 99 为库存数量
- P, }2 c5 l/ u7 H( c1 l0 P% gUPDATE `products` SET `products_quantity` = '99';
  s; y6 T$ n& d4 d* c# Z+ K3 h* w
1 R4 H( d0 s; J; h8 ?- v#批量设置特价,其中 +11.55 指的是增加 11.55,如果是减少就是 -11.55# J& a; K% g  Q' q% l
UPDATE specials SET specials_new_products_price=specials_new_products_price+11.55;
8 p. K0 \+ c# S1 F! [# q% d0 ?% zUPDATE products p,specials s SET p.products_price_sorter = s.specials_new_products_price WHERE p.products_id = s.products_id;) Q9 V- F: w5 _
#批量设置原价,其中 +22.66 指的是增加 22.66,如果是减少就是 -22.662 @) v/ v5 S3 H# B" a5 n
UPDATE `products` SET `products_price`=`products_price`+22.66;
3 ]# c8 [" G$ ~0 | 9 K0 Q3 e' q- h. `
#批量替换商品描述指定字符3 S) {2 k0 g; l( o# N* u+ T8 I4 J
update products_description set products_description=replace(products_description,'这里输入要替换的字符','')
7 |6 ]7 X/ P% ]7 L# }7 \最后再补充一个 修复 因使用批量删除导致的后台添加商品属性下拉选择空白的SQL- o2 I# ]8 w. k3 E. z$ J& y7 {  }5 \
详情可以参见:
- A& ]' Y1 ?, L  i  q# }% O  #==========================
8 \/ ~! J0 {0 ^INSERT INTO `products_options_types` VALUES (0, '下拉');
) ^" r* e( t$ q. M) o: k- vINSERT INTO `products_options_types` VALUES (1, '文本');# l4 U$ o/ U' ~: a- _/ l
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (2, '单选');
9 Z" [  W  H# ?0 U5 TINSERT INTO `products_options_types` VALUES (3, '多选');$ J) f" _1 ]5 R9 h5 N
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (4, '文件');4 Z9 |; X3 r8 O% x: s6 E  i
INSERT INTO `products_options_types` VALUES (5, '只读');
$ e/ |2 q: C( v" K- W9 ^- H0 _* }参考: 互联网

返回列表
Namecheap
Namecheap.com - Cheap domain name registration, renewal and transfers - Free SSL Certificates - Web Hosting
互联网安全